ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU)

ระบบ ESU พักตัว

ระบบที่นำหุ้นระเบิด (ESU) มาทำการเฝ้า รอการพักตัว เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีนิสัยชอบเข้าซื้อเมื่อหุ้นมีการพักตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าไล่ราคา ระบบพักตัวนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

ระบบ ESU พักตัว

โดยหุ้นที่นำเข้ามาในระบบจะเป็นหุ้นที่เข้าระบบ ESU (หุ้นระเบิด)

ESU มาจากคำว่า Explosives Set Up จะหมายถึงการติดตั้งระเบิด ในที่นี้จะหมายความว่า หุ้นระเบิด (Explosive Stock)

หมายถึง หุ้นที่ได้เริ่มมีการติดตั้งระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้น เพื่อหวังผลตามมา ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นปกติในเวลาต่อมา เมื่อเห็นสัญญาณลักษณะนี้ เปรียบเหมือนกับการจุดพลุ เพื่อความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ มันจึงคุ้มค่าที่จะค้นพบสัญญาณชนิดนี้

หลักการหุ้นระเบิด (เกิดข้อใดข้อหนึ่ง)

1. ราคาหุ้นขึ้นสะสมมากกว่า 15% ในช่วงเวลา 3วัน หรือSpread กว้าง 15% ในวันเดียว (ยิ่งCelling ได้ยิ่งดี)

2. Break Volume 200 วัน (แท่งเขียวไม่มากก็ได้,โดจิ, ห้ามปิดแดง)

3. หุ้นเปิด Gap บวก แล้วทะลุแนวต้าน 100 วัน (มันต้องมีอะไรแน่ๆ หุ้นตัวนี้)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง Facebook บันทึกการลงทุนโกคูส์นะครับ จะได้ไม่พลาดระบบใหม่ๆ ที่จะทำการอัพเดทเข้ามาในอนาคต

--

--

--

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
บันทึกการลงทุนโกคูส์

บันทึกการลงทุนโกคูส์

More from Medium

The Dishwasher Inflation Hedge Strategy

The Stock Market Bubble Has Burst, But The Party Hasn’t Stopped

Consolidating at the lows. At least we didn’t touch Terra. Week 20 Update

How is a liquid fund different from Mutual Fund and Debt Fund?

how-is-liquid-fund-different-from-mutual-fund-and-debt-fund