วิธีการทำ Position Sizing / Risk to Reward

Image for post
Image for post

เคยติดไว้ว่าจะมาเขียนวิธีการทำ Position Sizing พร้อมคำนวณ​ Risk to Reward แบบง่ายๆกันเนอะ

ทำไมถึงควรทำ Position-Sizing

 • ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เราจะได้รับได้ตั้งแต่ก่อนเทรด (ความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากัน)
 • รู้ว่า Risk to Reward เท่าไหร่ (คุ้มค่าไหมที่จะเทรด)
 • บังคับให้เราต้องทำการบ้าน เพราะต้องกำหนดจุดคัทลอส เป้าหมาย ความเสี่ยงที่รับได้

ค่า Risk to Reward คืออะไร ?

 • ค่าความเสี่ยงเทียบกับกำไร
 • เยอะๆ ยิ่งดี เพราะถ้าราคาถึงเป้าหมายเราจะได้กำไรเป็นกี่เท่าของความเสี่ยง ถ้าต่ำมากๆ บางทีมันก็ไม่คุ้มที่จะเทรดไม้นั้น

โดยปกติ..ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะคำนวณผ่านเครื่องคิดเลขตลอด เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าลองเขียนเป็นโปรแกรมแทน
โดยเลือกที่จะพัฒนาบนเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรให้ยุ่งยาก

หน้าตาของโปรแกรมคำนวณ Position Sizing ก็ประมาณนี้

Image for post
Image for post

วิธีการใข้งานเบื้องต้น

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.tradingplanofgoku.com/home/positionsizing
 2. กำหนดเงินทุนที่จะเข้าเทรด
 3. กำหนดความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ (เป็น %) ระบบจะทำการคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินให้
 4. กำหนดราคาที่เราเข้าซื้อ
 5. กำหนดราคาที่เราจะขายทิ้ง ถ้าราคาลงมาถึงจุดนี้ (คัทลอส) โดยปกติผมจะตั้งไว้ต่ำกว่าแนวรับ 1–2 ช่อง
 6. พอใส่ราคาซื้อ ช่องวงเล็บหลังจุดคัทลอสจะมีราคาขึ้นมา เป็นราคาที่เราจะสามารถซื้อได้เต็มจำนวนเงินทุน
 7. กำหนดราคาเป้าหมาย (เพื่อใช้คำนวณ Risk to Reward)

ตัวอย่างการใช้งาน

Image for post
Image for post

ลองเอาไปใช้งานกันดูเนอะ ถ้าใครมีข้อสงสัย..สามารถสอบถามได้นะ

Position Sizing : https://www.tradingplanofgoku.com/home/positionsizing

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง Facebook บันทึกการลงทุนโกคูส์นะครับ จะได้ไม่พลาดระบบใหม่ๆ ที่จะทำการอัพเดทเข้ามาในอนาคต

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store