วิธีการใช้งานระบบหุ้น ESU (หุ้นระเบิด)

Image for post
Image for post
ESU — หุ้นระเบิด

วิธีการใช้งานระบบ ESU (Explosives Set Up)

หมายถึง หุ้นที่ได้เริ่มมีการติดตั้งระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้น เพื่อหวังผลตามมา ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นปกติในเวลาต่อมา เมื่อเห็นสัญญาณลักษณะนี้ เปรียบเหมือนกับการจุดพลุ เพื่อความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ มันจึงคุ้มค่าที่จะค้นพบสัญญาณชนิดนี้ 😛


หลักการหุ้นระเบิด (เกิดข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. Break Volume 200 วัน (แท่งเขียวไม่มากก็ได้,โดจิ, ห้ามปิดแดง)
  2. หุ้นเปิด Gap บวก แล้วทะลุแนวต้าน 100 วัน (มันต้องมีอะไรแน่ๆ หุ้นตัวนี้)
Image for post
Image for post

โดยที่ระบบ ESU จะทำการสแกนหุ้นในทุกๆ ชั่วโมงที่ตลาดเปิด
(อัพเดทเวลา 11.00 ,12.00 ,13.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00)


โดยที่ระบบจะแบ่งออกเป็น 4 สี

  • Price200 = ราคาที่200วัน
  • V.200 Price = ราคาที่วอลุ่ม200วัน
  • ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญของวันนั้น
  • Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

ถ้าใครสนใจ อยากลองใช้งานระบบหุ้น สามารถดูวิธีการเข้าใช้งานได้ที่ วิธีการเข้าใช้งานระบบหุ้น — บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองเอาไปใช้งานกันดูเนอะ เวลาผมทำการบ้าน ผมก็ทำจากหุ้นระเบิดนี่แหละ เพราะมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูง ทำการบ้านและเขียนแผนการเทรดให้เรียบร้อยถ้าใครมีข้อสงสัย..สามารถสอบถามได้นะ


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง Facebook บันทึกการลงทุนโกคูส์นะครับ จะได้ไม่พลาดระบบใหม่ๆ ที่จะทำการอัพเดทเข้ามาในอนาคต

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store