วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime

Image for post
Image for post
ระบบ Realtime — หน้าตาการใช้งาน

ระบบหุ้น Realtime — TradingPlanofGokU


Q: ระบบ Realtime มีประโยชน์ยังไง ?
A: ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่บอกว่า…

คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นนั้น..มีเพียง 20% ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน มีผลกำไรที่ได้จากตลาด ส่วนอีก 80% ที่เหลือ คือ คนที่ไม่ประสบความเร็จใจการลงทุน ผมมองว่าส่วนหนึ่งของการที่คน 80% ที่เหลือขาดทุนเพราะเขาเลือกหุ้นผิดตั้งแต่แรก ทำให้เทรดไปยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จ ระบบนี้จึงสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการคัดกรองหุ้นที่เรากำลังจะเทรด ลดโอกาสที่จะขาดทุนลงไปนะครับ


Q: จะเข้าใช้งานระบบ Realtime ต้องทำยังไงบ้าง ?
A: ดูวิธีการเข้าใช้งานระบบได้จาก วิธีการเข้าใช้งานระบบหุ้น — บันทึกการลงทุนโกคูส์ โดยเมื่อเข้ามาแล้ว ให้เข้าไปที่เมนู Realtime


Q: ระบบ Realtime รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง ?
A: ระบบรอบรับการใช้งานทุกรูปแบบ ทั้งDesktop, Notebook, Mobile Phone ต่างๆ สามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกที่ๆ มีอินเตอร์เน็ต


Q: เวลาจะตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น ต้องดูอะไรกันบ้าง ?
A: เราสามารถดูค่า %PROB อย่างเดียวได้เลย เพราะค่า %PROB คำนวณออกมาจากการนำค่าปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว มาทำการประมวลผลแล้วสรุปออกมาเป็น %PROB แต่ที่ผมใส่ค่าต่างๆ มาด้วยนั้น เผื่อบางคนชอบเล่นหุ้นที่เบรคราคา200วัน ก็สามารถเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะครับ อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ผมจึงแนะนำเสมอว่า

ก่อนทำการเทรดต้องทำ Money Management เสมอและควรเปิดกราฟประกอบการตัดสินใจ

Image for post
Image for post
ระบบ Realtime — %PROB > 50

Q: ค่า % PROB เท่าไหร่ถึงจะดีที่สุด ?
A: PROB คือ ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
ค่าที่เหมาะสม ที่ผมทำการทดสอบออกมาอยู่ที่ประมาณ 50 % ขึ้นไปนะครับ


Q: จุดพักตัวแนว Fibonacci มีให้ตั้ง 4 แบบ ดำ -> น้ำเงิน -> แดง -> แดงเข้ม แบบไหนดีที่สุดกันนะ ?
A: ต้องอธิบายก่อนว่าแต่ละแบบ (มี 4 แบบ) มีความแตกต่างกัน
– ดำ = พักตัวที่แนว Fibo 38.2
– น้ำเงิน = พักตัวที่แนว Fibo 50
– แดง = พักตัวที่แนว Fibo 61.8
แดงเข้ม = พักตัวที่แนว Fibo 78.6

ผมมองว่าแล้วแต่สไตล์การเทรดของแต่ละคนมากกว่า เช่น ผมมองว่าถ้าหุ้นจะไปต่อ ไม่ควรย่อเกินแนว Fibo 50 เป็นต้น

Image for post
Image for post
ระบบ Realtime — จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci

Q: ในระบบ Realtime ทำไมหุ้นบ้างตัวถึงไม่มีจุดพักตัว ?
A: หุ้นบ้างตัวไม่มีจุดพักตัวขึ้น แสดงได้ว่าหุ้นตัวนั้นมีการย่อตัวที่ลึกเกินไป ทำให้มีโอกาสพักตัวมากกว่าจะวิ่งไปต่อนั้นเอง เราจะมองหาตัวอื่นที่ %PROB เยอะกว่าและมีจุดพักตัวแทนเนอะ


Q: ระบบ Realtime แตกต่างจะระบบ ESU (หุ้นระเบิด) รึเปล่า ?
A: โดยส่วนตัวผมมองว่า ทั้งสองระบบนี้ มีการทำงานที่แตกต่างกันนะครับ
ระบบ Realtime จะทำการกรองหุ้นจากการการเคลื่อนไหวของราคาและวอลุ่ม ณ​ เวลานั้น แต่ระบบหุ้นระเบิด ESU จะมีการทำงานเป็นทุกๆ ชั่วโมงและมีปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป

ถ้าหุ้นตัวไหนเข้าทั้งระบบ Realtime และระบบ ESU ผมจะให้น้ำหนักกับหุ้นตัวนั้นเป็นพิเศษ เพราะถือว่ามีความน่าสนใจมาก


Q: ระบบ Realtime จำเป็นต้องเทรดระยะสั้นเท่านั้นรึเปล่า ?
A: ไม่จำเป็นนะครับ สามารถเทรดได้ทุกระยะ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลย เพราะระบบ Realtime ทำการกรองหุ้นที่น่าสนใจ ณ​ เวลานั้นๆ แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของราคา วอลุ่ม เป็นที่น่าสนใจ มีโอกาสไปต่อค่อนข้างมากกว่าหุ้นที่ไม่ได้เข้ามาในระบบนะครับ

ระบบ Realtime — รายละเอียดต่างๆ

Image for post
Image for post
ระบบ Realtime — แสดงรายละเอียดต่างๆ

ถ้าใครสนใจ อยากลองใช้งานระบบหุ้น สามารถดูวิธีการเข้าใช้งานได้ที่
>> วิธีการเข้าใช้งานระบบหุ้น — บันทึกการลงทุนโกคูส์ <<


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง Facebook บันทึกการลงทุนโกคูส์นะครับ จะได้ไม่พลาดระบบใหม่ๆ ที่จะทำการอัพเดทเข้ามาในอนาคต

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store