วิธีการใช้งานโกคูส์บอท (LINE-BOT)

GokuBot — Line

Q: โกคูส์บอท (LINE-BOT) คืออะไร ?
A: คือ ระบบที่จะช่วยให้เราสามารถดูหุ้นที่น่าสนใจแบบRealtimeทันที การบ้านหุ้นระเบิด (ESU) กราฟหุ้นต่างๆ และราคาหุ้น ได้จากโปรแกรม LINE ทุกที่ ทุกเวลา ในบางทีที่เราไม่คอมพิวเตอร์อยู่หรือต้องการทำการบ้านร่วมกับเพื่อนๆ ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากภายในโปรแกรม

VIEDO : รีวิวการใช้งานโกคูส์บอท (LINE-BOT)

Q: โกคูส์บอท (LINE-BOT) จะมีความสามารถอะไรบ้าง ? 😛
A: เบื้องต้นระบบที่เปิดให้ใช้งานจะมี ดังนี้

  • ดูราคาหุ้น
  • ดูกราฟหุ้นรายวัน รายสัปดาห์ รายปี
  • ดูแนวรับ — แนวต้าน ด้วย Pivot Point หรือ Fibonacci
  • เรียกดูข้อมูลหุ้น Realtime (หุ้นที่น่าสนใจ ณ​ เวลาที่ตลาดเปิด)
  • เรียกดูหุ้นระเบิด (ESU)
  • ระบบแจ้งเตือนหุ้นที่น่าสนใจแบบ Realtime
  • ระบบ Position Sizing
ตัวอย่างการใช้งาน GokuBot

Q: อนาคตจะมีการพัฒนาระบบมาเพิ่มเติมอีกรึเปล่า ?
A: โดยที่ในอนาคต ทางโกคูส์บอทจะมีการอัพเดท เพิ่มระบบใหม่ๆ เข้ามาในเวอร์ชั่นต่อไปอีก เช่น การแจ้งเตือนราคาหุ้น, การแจ้งเตือนหุ้นที่น่าสนใจตามเวลาที่เรากำหนด, ระบบเฝ้าดูหุ้นที่เราสนใจ, Line Robot-Advisor เป็นต้น


Q: ใช้งานได้ในรูปแบบใดบ้าง ? 😀
A: สามารถใช้งานได้ทั้งแบบคุยตัวต่อตัว (1–1) และ Line Group​ (หลายคน)ได้หมดเลย


Q: วิธีการใช้งานโกคูส์บอท ต้องทำอย่างไร ? 😀
A: สามารถติดต่อเพื่อเปิดการใช้งานได้ โดยการส่งข้อความมาที่ https://www.facebook.com/TradingPlanofGokU/ จะมีทีมงานค่อยตอบคำถามต่างๆ อยู่นะครับ

*ถ้าเงื่อนไขถูกต้องโกคูส์บอท เมื่อโกคูส์บอทเข้ามาแล้ว สามารถพิมพ์ help เพื่อดูวิธีการใช้งานเลย

ตัวอย่างการใช้งาน GokuBot

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง Facebook บันทึกการลงทุนโกคูส์นะครับ จะได้ไม่พลาดระบบใหม่ๆ ที่จะทำการอัพเดทเข้ามาในอนาคต

บันทึกการลงทุนโกคูส์

บันทึกการลงทุนโกคูส์

ลองใช้งานฟรี https://www.tradingplanofgoku.com/ บันทึกการลงทุนโกคูส์ ระบบหุ้น แชร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลต่างๆ การดูกราฟหุ้นด้วยเทคนิคคอล ศึกษางบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แชร์การวิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยมุมมองต่างๆ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade