De nacht

De nacht breekt aan en verlaat dankbaar en schemerend het gisteren.
Ze brengt je over de horizon van vandaag met zekerheid naar vroeg in de morgen.
Heden wordt verleden, misschien wel vergeten.
De toekomst verwacht beloftevolle Jou in de gouden ochtenddauw.
Like what you read? Give Helena Gwyn Nijns a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.