Klima, fremtid og design: Scenarier for Luster og Sogndal i 2040

Elias Bjørnson Olderbakk
Travers
Published in
4 min readAug 10, 2022

--

Framtiden er uviss. Samtidig vet vi at klimaendringene er reelle og at de vil påvirke både våre omgivelser og de overordnede politiske føringene i tiden fremover.

Klimaforskernes statistikk og talldata forteller oss stadig at fremtiden blir grim hvis vi ikke tar omfattende grep så fort som mulig. FN sier at varsellampene blinker rødt. Likevel skjer klimaendringene langsomt og ofte usynlig for de aller fleste i hverdagen (f.eks. luftforurensing, sur nedbør, forringa matjord osv.)

Dette gjør klimapolitikk og lokal samfunnsutvikling krevende. For hvordan klarer man som lokalsamfunn å sikre en samfunnsutvikling som ivaretar innbyggeres konkrete behov i dag, samtidig som man må bli enige om omfattende grep og investeringer i et langsiktig perspektiv?

Luster og Sogndal i 2040

Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling, er et verktøy for å identifisere nye trender og diskutere dem i en strategisk sammenheng. (1) Scenariene skal gjøre det enklere for politikere, kommunalt ansatte, næringsliv og innbyggere å snakke om hvordan deres felles fremtid blir. Målet er at disse scenarioene vil både inspirere til og gjøre det enklere å ta bedre valg for fremtiden.

Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene er laget for å diskutere konsekvenser av klimaendringar og klimapolitikk i en lokal kontekst, på en håndgripelig måte. Scenariene skal brukes for å lage en strategi for bosteder, arbeid, klima og transport i kommunene.

Utforsk scenariene på lusterogsogndal2040.no

I samarbeid med klimaforskere fra Vestlandsforskning inviterte Luster og Sogndal kommune sine fagmiljøer innenfor bostrukturer, arealbruk, veg og transport, vann og avløp, skog og landbruk, næringsutvikling og beredskap til en felles samling for å diskutere hvordan konkrete konsekvenser som flom, skred, tørke og havnivåstigning vil påvirke de ulike tjenesteområdene. Dette ga oss et godt grunnlag for å beskrive hendelser og mulige tiltak i de ulike scenariene basert på fagkunnskap.

Det var bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt. Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for omstilling. Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet.

Grad av aksept i lokalbefolkning

Vi startet med å definere de ulike ytterpunktene. På aksen for grad av aksept hos lokalbefolkningen fokuserte vi på å beskrive hvordan dette oppleves for innbyggere og næringsliv. På aksen for grad av omstilling forsøkte vi å beskrive kort hva som kjennetegner kommuner som er gode på omstilling og motsatt.

Grad av omstilling i kommunen

Med utgangspunkt i disse to aksene kunne vi begynne å forme fire scenarioer som inneholder ulike kombinasjoner av ytterpunktene.

Det som gjør det utfordrende å jobbe med slike akseinndelinger er at vi lager et “vinnerscenario” og et “taperscenario”. Vi har derfor jobbet med å balansere de ulike scenarioene opp mot hverandre, slik at de til sammen skaper en bredde av ulike utfall og tiltak. For eksempel har vi prøvd å formidle noen av de positive aspektene i scenariet med lav klimaomstilling og lav aksept i lokalsamfunnet, og på samme måte noen av de negative sidene ved scenariet på den andre enden av aksene.

Eksempel på en av de negative konsekvensene av fortetting i sentrumsområder på scenariet med høy omstilling og høy aksept

Som filosof Timothy Morton skriver er klimaendringene et hyperobjekt. Et slags gigantisk objekt som påvirker omgivelsene over alt og samtidig, men som er så omfattende at det er vanskelig å forstå hva det faktisk er. Altså kan vi analysere store datasett og se på papiret at temperaturen øker gradvis globalt, men det er fortsatt vanskelig å virkelig oppleve temperaturendringene fra dag til dag lokalt.

Hvert scenario inneholder en beskrivelse av hva som har skjedd frem mot 2040, hvilke grep som ble tatt og hvordan det påvirker boforhold, arbeid og mobilitet i lokalsamfunnene, og refleksjonsspørsmål knyttet til de ulike scenariene. En viktig del av arbeidet har vært å forsøke å beskrive hverdagsnære situasjoner og hendelser, fremfor å fokusere på talldata og statistikk. Det betyr at vi ikke har prøvd å spå fremtiden i detalj, men heller å skape et mer konkret utgangspunkt for å diskutere veien frem dit.

Eksempel på sitat fra historien som innleder et av scenariene

Utforsk de ulike scenariene på lusterogsogndal2040.no!

Travers er en strategisk designlab som jobber for å skape et mer demokratisk, engasjerende og bærekraftig samfunn. Se mer på www.travers.as.

--

--

Elias Bjørnson Olderbakk
Travers
Editor for

Designer + teacher at The Oslo School of Architecture and Design