Regulus Investment and Capital Holdings Pte Ltd, a prominent private equity and crypto funds in Singapore has announced today on the strategic partnership with True VND Pte Ltd on the development of True VND Gateway that offer TVND, an ERC-20 token that is backed by VND and guaranteed by Regulus.

In less than six weeks, people in Vietnam will be able to access to the gateway at www.truevnd.com to buy/sell TVND using VND, SGD, USDT, TUSD. This TVND will be offered and used by 30 regional exchanges, wallet providers and crypto-enabling platforms that Regulus has partnered with and/or invested in. That includes crypto exchanges, crypto OTC desks, crypto wallet, digital payment and e-commerce platforms.

A new global outreach for Vietnamese crypto-traders and crypto-consumers is coming!

Let’s wait for the big day!

https://www.regulus.sg/news--events/announcement-on-true-vnd-gateway

Công ty Regulus Investment & Capital Holdings, một quỹ đầu tư tại Singapore đã công bố ngày hôm nay về quan hệ đối tác chiến lược với True VND Pte Ltd trong việc phát triển True VND Gateway cung cấp TVND, một loại tiền tệ mã hóa theo tiêu chuẩn ERC-20 được đảm bảo bằng Việt Nam Đồng: 1 TVND = 1 000 đồng.

Trong vòng chưa đầy sáu tuần tới, các nhà giao dịch tại Việt Nam sẽ có thể truy cập vào cổng trao đổi www.truevnd.com để mua/bán TVND bằng Việt Nam Đồng, Đô la Singapore, USDT, TUSD. Loại token TVND này sẽ được cung cấp và sử dụng bởi 30 sàn giao dịch tiền tệ mã hóa trong khu vực và các nhà cung cấp giải pháp ví tiền điện tử cũng như các nền tảng thương mại điện tử mà Regulus đang hợp tác hoặc đã đầu tư.

Một phương thức tiếp cận toàn cầu hoàn toàn mới dành cho các nhà giao dịch tài sản mã hóa và người tiêu dùng Việt Nam đang được mở rộng!

Hãy cùng đón chờ!

truevnd

TrueVND

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade