50,000 mokinių Šiaurės Airijoje gavo nemokamą prieigą prie „Minecraft“ / 50,000 students have free access to „Minecraft“ in Northern Ireland

English version of the text is down below

Nuotrauka priklauso: Lorcan Doherty Photography

Net 50,000 mokinių Šiaurės Airijoje gavo nemokamą prieigą prie „Minecraft“ edukacinės versijos! 2013 m. žaidimo atsisiuntimo kodus nemokamai gavo 200 mokyklų, 30 bibliotekų ir bendruomenių organizacijų.

„Nemanau, kad turime drąsinti vaikus naudotis „Minecraft“ žaidimu. Manau, savaime suprantama, kad dauguma jų jau naudoja šį žaidimą ir praleidžia daug laiko statydami įdomius dalykus. Vaikai labai nori daryti tokias užduotis ir, jeigu sugebama sutelkti šį jų entuziazmą, energiją ir kūrybiškumą, tuomet gaunamos puikios aplinkybės mokymuisi. Manau, kad tai turi labai daug galios. Taigi, tikėkimės, kad tokia kūrybinių industrijų pusė susijungs su švietimu ir taip sudomins vaikus skaitmeniniais įrankiais, kas vėliau juos gali paskatinti domėtis karjeros galimybėmis STEAM* ar kūrybinėse industrijose,“ sako Mark Nagurski, „CultureTECH“ vykdomasis direktorius.

Virš 5,000 mokytojų iš daugiau nei 40 šalių yra naudoję „Minecraft“ edukacinę versiją savo mokomuosiuose dalykuose.

„Mūsų karta mokinasi geriau pasitelkus technologijas bei darbams atlikti naudojasi technologijomis, tad matau naudą,“ sako mokinė Nicole Doherty.

Nuotrauka priklauso: Lorcan Doherty Photography

Masačusetso technologijos institutas ir Jungtinių Tautų Organizacija sėkmingai panaudojo „Minecraft“ mokinant kvantinės fizikos ir įtraukiant jaunimą į jų kaimynysčių pertvarkymą.

Šį projektą organizavo kasmet vykstantis „CultureTECH“ festivalis, o rėmė kultūros, menų ir laisvalaikio departamentas.

*STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. — Science), technologijų (angl. — Technology), inžinerijos (angl. — Engineering), meno/dizaino (angl. — Art) ir matematikos (angl. — Mathematics) sritis.

Šaltiniai ir papildoma informacija:

https://bit.ly/2sUfApf

https://bit.ly/2OXVmmI

https://bit.ly/2Rre9sh

https://bbc.in/2YsbyQC (BBC video reportažas)

_______________________________________________________________

English version of the text

Photo belongs to: Lorcan Doherty Photography

50,000 students have free access to „Minecraft“ in Northern Ireland!

In 2013, the hugely popular building-block game was supplied to 200 schools and 30 libraries and community organisations, which all received download codes for MinecraftEdu, the educational version of the game.

“I don’t think we have to encourage the kids to use Minecraft. It kind a goes without saying a lot of them are already using it and spending great amount of time getting excited about it, building, building exciting things, so that then can be harnessed as a tool to then turn that into a learning opportunity in the classroom. I think that’s really really powerful. So hopefully, that kind of creative industry side then bleeds into the education space and then back again, so the kids get excited using digital tools and then end up looking at careers wether be in STEAM* or creative industries or anything like that,” says Mark Nagurski, CEO of “CultureTECH”.

Over 5,000 teachers in more than 40 countries have used it to teach subjects such as art, history and computer coding.

“In our generation, we learn better with technology and work along side with technology, so I can see a benefit in our generation,” says student Nicole Doherty.

Photo belongs to: Lorcan Doherty Photography

High-profile organisations as MIT and the UN have successfully used Minecraft to teach quantum physics and engage young people in redevelopment of their neighbourhoods.

Minecraft was given to secondary schools in Northern Ireland as part of a project organised by the annual CultureTECH festival and funded by the Department of Culture, Arts and Leisure.

* STEAM is an educational approach that incorporates the arts into the more-familiar STEM model, which includes science, technology, engineering and mathematics.

Sources and additional information:

https://bit.ly/2sUfApf

https://bit.ly/2OXVmmI

https://bit.ly/2Rre9sh

https://bbc.in/2YsbyQC (BBC video reportage)

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

Dovilė Pakutinskaitė

Written by

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade