„GameOn 2018“

Šį savaitgalį „Litexpo“ parodų centre jau 4-tus metus iš eilės vyko žaidimų kultūros festivalis „GameOn 2018“.

Lankytojai galėjo išbandyti kompiuterinius ir stalo žaidimus, virtualią realybę, išgirsti žaidimų industrijos atstovų pranešimus bei išvysti „Cosplay“kostiumų konkursą. „Trys kubai“ praeitais metais organizavo veiklas su turinio kūrėjais Cinema salėje, o šiais — bendradarbiavo kartu su Socialine mokslų kolegija ir suorganizavo „Minecraft“ dirbtuves.

Pirmoji diena

Penktadienio ryte pirmoji grupė dalyvių turėjo progą išmėginti „Minecraft“ dirbtuves. Pagrindinė užduotis — pastatyti savo svajonių miesto kvartalą. Kiekviena grupė turėjo 2 val. savo kūriniui įgyvendinti.

Žaidėjai bendravo per „Discord“ kanalus. Visos grupės buvo dalinamos į pogrupius po 5 žmones. Visi turėjo bendradarbiauti ir dirbti išvien su savo grupe, įgyvendinant svajonių kvartalo viziją.

Antroji diena

Šeštadienis prasidėjo su nauja dalyvių grupe. Praeitą dieną išsaugotame žemėlapyje toliau vyko svajonių miesto kvartalo statybos. Abi dirbtuvių dienas sudalyvavo 6 grupės, iš viso turėjome 90 dalyvių!

„Trijų kubų“ įkūrėjas ir vienas pirmųjų Lietuvos youtuberių Darius Kniūkšta Cinema salėje sakė pranešimą tema „Apie žaidimus ir edukaciją: ką išmokau turėdamas 80,000 sekėjų?“. Jame vaikinas pasakojo, kaip pradėjo žaisti kompiuterinius žaidimus bei susipažino su „Minecraft“. Jis taip pat paaiškino, kaip išmoko kurti vaizdo įrašus, papasakojo apie domėjimąsi tiksliaisiais mokslais ir savo kūrybiškąją pusę. Darius atskleidė, kokie gyvenimo įvykiai jį atvedė iki sužaidybintos edukacijos ir „Trijų kubų“ įkūrimo.

Po pietų vyko „Dungeons&Influencers“ — klasikinio „Dungeons&Dragons“ stalo RPG žaidimo sesija su turinio kūrėjais. Joje dalyvavo kompiuterinių žaidimų transliuotoja Zyzla (Saulė Vasiliauskaitė), youtuberiai ChrisAwake (Kristupas Šniras), Darius Žaidžia (Darius Kniūkšta) bei stalo žaidimo ir hobių centras „Rikis“. Žaidėjai bandė išsiaiškinti mįslingą įvykį — kas užvaldė Reinfelo miestą ir kodėl čia atsirado tiek daug magijos apraiškų.

Abi dienas taip pat buvo vykdomas naujas „Trijų kubų“ projektas — „Geimerių kortelės“. „GameOn“ pirkinių zonoje buvo galima įsigyti vokus su garsių turinio kūrėjų kortelėmis. Projekte dalyvavo 10 geimerių — LTU Republic, KNOK1Žygis, Darius Žaidžia, Šniaukšlys, GretaSweet, Zyzla, Sponsorius, Prefixs, BartasTV, Griuksė. Sukūrėme 100 skirtingų kortelių. Taip pat kortelės turėjo 4 skirtingus retumo tipus — common, rare, epic ir legendary!

Renginį vainikavo simfoninis koncertas „GameOn Live“, kuriame renginio lankytojai galėjo išgirsti savo mėgstamų kompiuterinių žaidimų garso takelius. Dėkojame Socialinei mokslų kolegijai už bendradarbiavimą, „Minecraft“ dirbtuvių dalyviams už kūrybą ir „GameOn“ organizatoriams už nuostabų renginį!

„Trijų kubų“ Facebook: facebook.com/tryskubai

„Trijų kubų“ Instagram: instagram.com/tryskubai

„GameOn“ 2017: https://tryskubai.lt/naujiena/12

Publikuota: tryskubai.lt; 2018–11–05.

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store