„Kunigaikščių lobiai“ — naujas edukacinis „Minecraft“ nuotykių žemėlapis

Šiame žemėlapyje veiksmas vyks senovinėje pilyje. Paruoštos užduotys siejasi su Lietuvos istorija, žymiausiais kunigkaiščiais bei baltų dievais. Per visą nuotykį žaidėją lydi lietuviškai įgarsintas patarėjas Vytautas!

Išmėgink, paspaudęs (-us) čia!

Šis žemėlapis yra kurtas Minecraft Bedrock versijai. Tai reiškia, kad galite žaisti ant Windows 10 versijos ir Pocket edition ant telefonų!

Keliaujant žemėlapiu išmokstama istorinių faktų apie Lietuvos karalių Mindaugą bei Gediminaičių dinastiją. Kai kurioms užduotims išspręsti bus reikalinga ir paprasta matematika.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Viena smagiausių nuotykio dalių yra nusileidimas žemyn karučiu. Kur jis tave nuveš, sužinosi tik išbandęs žemėlapį!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Žemėlapius kūrėme kartu su „Pradinukams.lt“. Edukacinio nuotykio kūrimą remia ,,Vasario 16-osios” fondas.

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store