„Kunigaikščių lobiai“ — naujas edukacinis „Minecraft“ nuotykių žemėlapis

Dovilė Pakutinskaitė
May 4 · 2 min read

Šiame žemėlapyje veiksmas vyks senovinėje pilyje. Paruoštos užduotys siejasi su Lietuvos istorija, žymiausiais kunigkaiščiais bei baltų dievais. Per visą nuotykį žaidėją lydi lietuviškai įgarsintas patarėjas Vytautas!

Išmėgink, paspaudęs (-us) čia!

Šis žemėlapis yra kurtas Minecraft Bedrock versijai. Tai reiškia, kad galite žaisti ant Windows 10 versijos ir Pocket edition ant telefonų!

Keliaujant žemėlapiu išmokstama istorinių faktų apie Lietuvos karalių Mindaugą bei Gediminaičių dinastiją. Kai kurioms užduotims išspręsti bus reikalinga ir paprasta matematika.

Viena smagiausių nuotykio dalių yra nusileidimas žemyn karučiu. Kur jis tave nuveš, sužinosi tik išbandęs žemėlapį!

Žemėlapius kūrėme kartu su „Pradinukams.lt“. Edukacinio nuotykio kūrimą remia ,,Vasario 16-osios” fondas.

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

  Dovilė Pakutinskaitė

  Written by

  Trys kubai

  Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade