„Minecraft“ pirmokams kartu su „Šviesa“!

Dovilė Pakutinskaitė
Apr 18 · 2 min read

„Trys kubai“ suvienijo jėgas su leidykla „Šviesa“ ir kviečia pirmos klasės mokytojus sudalyvauti naujame projekte — „Minecraft“ pamokose! Edukaciniai žaidimo žemėlapiai, skirti pirmokams, po kol kas kreipia dėmesį į 4 mokomuosius dalykus: matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą ir informatiką.

Šis žaidimas turi daugybę įrankių, kurie leidžia kurti ir statyti pasaulius. Kiekvieną žaidimo nuotykio dalis apjungta su konkrečiu dalyku, kurį vaikai turi išmokti. Pavyzdžiui, mokiniui duodamas nuotykis praeiti labirintą, o tai moksleivis galės padaryti, jeigu išmoks skirti „B“ ir „P“ garsus. Taip pat mokinys turi išmokti sudėlioti skaičių seką trimatėje erdvėje, žaidimo turgelyje atskirti sveikus maisto produktus.

Norint pereiti nuotykį, reikia įveikti pasitaikiusias užduotis, o kaip tai padaryti paaiškins lietuviškai įgarsinti veikėjai-patarėjai.

„Vieni pagrindinių dalykų, kuriuos lavina MINECRAFT — tai loginis mąstymas, erdvės pajautimas ir meniniai sugebėjimai. Jaunimui šio žaidimo aplinka yra lengvai suprantama, tad tai puiki galimybė joje pateikti mokomąją medžiagą. Žaidybinė edukacija dera su technologinėmis naujovėmis, mokina skaitmeninio raštingumo, o tai reikalinga norint paruošti gerus ateities specialistus, gebančius dirbti kintančioje aplinkoje,“ — teigia „Trijų kubų“ įkūrėjas Darius Kniūkšta.

Registracijos informacija: https://www.sviesa.lt/node/15635

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

  Dovilė Pakutinskaitė

  Written by

  Trys kubai

  Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade