„Minecraft“ savo pamokose naudoja mokykla Stokholme! / School in Stockholm uses “Minecraft” in their lessons!

English version of the text is down below

Image for post
Image for post
Nuotrauka priklauso: https://vrskolor.se/future-city/

Mokykla Stokholme, Švedijoje jau nuo 2013 m. naudoja „Minecraft“ savo pamokose! 7-ų klasių moksleiviai naudoja žaidimą „Minecraft“ kurdami gyvenviečių išplanavimus, elektros ir vandens tiekimo tinklus, panaudojant vėjo, hidroenergijos bei saulės energiją.

„Jie įgauna žinių apie miestų infrastruktūrą, aplinkosaugos problemas, darbų įgyvendinimą ir netgi kaip planuoti į ateitį“, — teigia Viktor Rydberg mokyklos mokytoja Monica Ekman.

Mokiniai turi sukurti miesto planą, parašyti rašinėlį ir tuomet pasitelkti į pagalbą „Minecraft“, kad pastatytų ir vizualizuotų savo miestą.

„Kurdamas perpranti, kaip viskas veikia, nes iš tiesų mėgini pastatyti tam tikrus objektus“, — sako mokinė Amanda Hillström.

Su savo inovatyviais kūriniais jie dalyvauja ir kasmetiniame „Ateities miesto“ konkurse, kur apdovanojami geriausiai aplinką tausojančių miestų planai. Tokiems miestams sukurti moksleiviai naudoja chemijos, fizikos, biologijos, socialinių mokslų ir švedų kalbos žinias.
Taip pat mokykloje 2017 m. apsilankė ir svečiai iš Japonijos — TV kanalo vaikams prodiuseris Yusuke Muto bei programavimo mokyklos vaikams prezidentas Akira Takebayashi. Jie atvažiavo sukurti reportažą apie tai, kaip šiai mokyklai Stokholme sekasi pamokose naudoti technologijas ir „Minecraft“, kadangi Japonija nuo 2020 m. pradinėse mokyklose įves privalomas programavimo pamokas.

Lietuvoje „Minecraft“ savo pamokose testavimo projekte 2019 m. išbandė 2500 pirmokų, kurie noriai sprendė užduotis ir greit jas perprato. „Trys kubai“ edukacinius „Minecraft“ žemėlapius palankiai įvertino ir mokytojai — 80 proc. pedagogų, išbandžiusių pirmąsias pamokų versijas, sakė, kad norėtų jas įtraukti į savo dėstomas disciplinas!

Spauskite čia dėl daugiau informacijos apie šį projektą

Šaltiniai ir papildoma informacija:

https://www.thelocal.se/20130109/45514?fbclid=IwAR1QpVLwZgkbUG9Jzn2HssRh0vGSBrraKZ9ussKgH7iSL8LFmlBRsfr2myE
https://vrskolor.se/vrs-vasastan-1a-pris-future-city-2017/
https://vrskolor.se/future-city/
https://vrskolor.se/vrs-vasastan-future-city-2017/
https://vrskolor.se/styrelse-pa-besok/

________________________________________________________________

English version of the text:

Image for post
Image for post
Photo belongs to https://vrskolor.se/future-city/

School in Stockholm, Sweden has been using „Minecraft“ in their lessons since 2013! 7th grade students use the game to create city infrastructures, electricity and water supply networks, while employing wind, hydroenergy and sun energy.

“They learn about city planning, environmental issues, getting things done, and even how to plan for the future,” said Monica Ekman, a teacher at the Viktor Rydberg school.

The students have to create a plan for the city, write an essay about it and then use “Minecraft” to build and visualize the city.

“You get to learn how things work because you’re actually trying to build something,” student Amanda Hillström.

They participate with their innovative plans in a competition, called “Future City”, where the most environmentally friendly plans are rewarded prizes. Students need to use their knowledge of chemistry, physics, biology, social sciences and Sweden language in order to create these types of city infrastructures.

In 2017, the school was visited by Mr Yusuke Muto, producer at Fuji Telivision Kids Entertainment, and Mr Akira Takebayashi, President of TENTO of Japanese programming school for children. They came from Japan to create a reportage about how this school in Stockholm is implementing technologies and the game “Minecraft” in their lessons, because Japan will introduce compulsory programming in elementary schools in 2020.

In Lithuania, 2500 of 1st graders have tried out “Minecraft” in their lessons during a pilot project in 2019. The students happily solved exercises in “Minecraft” and quickly got the hang of them. “Three Cubes” educational “Minecraft” maps were positively evaluated by the teachers themselves — 80 % of the teachers, who had tried out the first versions of the lessons in “Minecraft” said that they would want to implement it to the subjects that they teach!

Press here for more information about the project

Sources and additional information:

https://www.thelocal.se/20130109/45514?fbclid=IwAR1QpVLwZgkbUG9Jzn2HssRh0vGSBrraKZ9ussKgH7iSL8LFmlBRsfr2myE
https://vrskolor.se/vrs-vasastan-1a-pris-future-city-2017/
https://vrskolor.se/future-city/
https://vrskolor.se/vrs-vasastan-future-city-2017/
https://vrskolor.se/styrelse-pa-besok/

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store