Paskaita „Minecraft galimybės mokykloje“ mokytojams ugdymo plėtotės centre

Ketvirtadienį ugdymo plėtotės centre (toliau — UPC) mokytojams vyko seminarai apie geimifikaciją.

Diena prasidėjo nuo UPC vykdyto projekto „Inovatyvus mokytojas — motyvuotas mokinys: problemų sprendimus bendradarbiaujant“ patirties pristatymo.

Mokytojams buvo pristatyti seminarai temomis „Geimifikacija ir žaidimais pagrįstas mokymas(is): teorinis pagrindimas“, „Geimifikacijos pavyzdžiai“, „Vertinimas ir įsivertinimas taikant žaidimus ir geimifkaciją: teorija ir praktika“, „Geimifikacijos elementai mokymesi (edukacinių žaidimų, viktorinų, kryžiažodžių, apklausų kūrimas“.

„Trijų kubų“ vadovas Darius Kniūkšta, turintis 8 metų patirtį su žaidimu „Minecraft“, vedė paskaitą „Minecraft mokyklose. Galimybių pristatymas“. Parodėme mokytojams žaidimo „Minecraft“ edukacijos versijos įrankius, kurie specialiai pritaikyti naudoti mokyklose, pamokose. Taip pat pristatėme „Trijų kubų“ kurtą edukacinį nuotykių žemėlapį. Jį galima išmėginti www.tryspradinukai.lt.

Publikuota: tryskubai.lt; 2018–08–26.

Trys kubai

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store