blog.tuanbinh
Published in

blog.tuanbinh

8 thuật toán sắp xếp phổ biến trong java

Giới thiệu

  • Với internal sorting thì toàn bộ dữ liệu cần sắp xếp được đưa vào bộ nhớ trong, do vậy kich thước dữ liệu cần sắp xếp nhỏ và thời gian sắp xếp được thực hiện rất nhanh.
  • Với external sorting thì chỉ một phần nhỏ dữ liệu cần sắp xếp được đưa vào bộ nhớ trong, phần lớn dữ liệu còn lại được lưu ở bộ nhớ ngoài , kích thước dữ liệu cần sắp xếp lúc này rất lớn, và thời gian sắp xếp thực hiện rất chậm.
  • Bubble sort.
  • Quick sort.
  • Simple selection sort.
  • Heap sort.
  • Simple insertion sort.
  • Shell sort.
  • Merge sort.
  • Radix sort.

Quick Sort — Sắp xếp nhanh

--

--

All About Android Application Development, Mobile App Development, Software Development.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store