Eşim Beni Sevmiyor

Eşim beni sevmiyor. Peki siz eşinizi seviyor musunuz? Eşinize sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz? Beş Sevgi Dilini öğrenmeniz eşinizle aranızdaki sevgi bağını yeniden canlandırabilir.

Tunç Tataker
Mar 25 · 3 min read

Ünlü yazar ve Evlilik Terapisti Gary Chapman, “Beş Sevgi Dili” adlı kitabında tıpkı konuştuğumuz diller gibi farklı sevgi dillerimiz olabileceğini son derece güzel örneklerle akıcı bir şekilde anlatmaktadır.

Eşim Beni Sevmiyor

Eşi Müge Hn’ı da ayrıca çağırmaya karar verdim. Müge Hn’la yaptığımız bireysel seansta aslında onun da Koray Bey’i çok sevdiğini ancak onun tarafından sevildiğine inanmadığını gördüm. Temel kaynak sevgi dillerinin farklı olmasındaydı. Müge Hn’ın birincil sevgi dili olan “Kaliteli Birliktelik” Koray Bey’in aslında hiç bilmediği, bu yüzden de eşine sunamadığı bir sevgi diliydi. Müge Hn da yıllar içinde bu durumu kanıksamış ve artık eşinden böyle bir şey beklemez olmuştu. Koray Bey’in birincil sevgi diliyse “Fiziksel Temas” dı. Müge Hn ise dokunsal biri değildi çünkü ailesinden bu şekilde görmüştü. Evlilik Terapisinde iki taraf da birbirini ne kadar çok sevdiğini yeniden fark etti ve son derece iyi niyetle birbirlerinin sevgi dillerini öğrenmeye ve uygulamaya başladılar. İlişkilerindeki değişim inanılmazdı. İkisi de nasıl olur da yıllarca böyle bir gerçekliği fark etmemiş olduklarına hem şaşkın hem de pişmandılar. Ama geç de olsa böyle bir gerçekliği keşfetmiş oldukları için de son derece mutluydular.

Beş Sevgi Dili
Beş Sevgi Dili
Beş Sevgi Dili — Gary Chapman

Beş Sevgi Dili

Son derece sade ve akıcı bir dille yazılmış olan “Beş Sevgi Dili” kitabında, hem kendi sevgi dilinizi hem de eşinizin sevgi dilini keşfedecek ve eşinize olan sevginizi çok daha etkili ve anlamlı bir biçimde sunmayı öğreneceksiniz.

Siz eşiniz ile oturup konuşmak istiyorsunuz ama o size çiçek alıyor. Siz ev yemeği istiyorsunuz ama eşiniz size sarılarak doyuyor. Sorun sevginizde değil sevgi dilinizde olabilir.

Evlilik Terapisti Gary Chapman, farklı insanların sevgilerini nasıl farklı şekillerde ifade ettiklerini ortaya koyuyor ve temelde beş sevgi dili olduğunu tanımlıyor.

  • Onay Sözleri
  • Kaliteli Birliktelik
  • Hediye Alma
  • Hizmet Eylemleri
  • Fiziksel Temas

Sizin için çok önemli olan bir sevgi ifadesi eşiniz için hiç bir önem taşımayabilir. Ya da tam tersi sizin için son derece önemsiz olan bir ifade eşiniz için son derece önemli olabilir.

Bir örnek verecek olursak, sizin anadilinizin Almanca eşinizin anadilininse Japonca olduğunu varsayalım. Siz Almanca eşinizi ne kadar sevdiğinizi sürekli söylüyorsunuz ancak eşiniz Almanca bilmediği ve ana dili farklı olduğu için söylediklerinizden hiç bir şey anlamıyor. Tersi durum eşiniz için de geçerli. Ve iki taraf da sevilmediğini düşündükleri için giderek birbirinden uzaklaşıyor ve ilişkiden kopmaya başlıyor.

Yazar Gary Chapman, tıpkı konuştuğumuz diller gibi temel bir sevgi dilimiz olabileceğini örnekleriyle açıklıyor. Eşlerin birbirlerinin sevgi dillerini konuşmayı öğrendiklerinde çok daha anlamlı ve doyurucu bir ilişkiye doğru yol alacaklarına inanıyor. Ayrıca her insanda bir sevgi deposu bulunduğundan ve bu deponun giderek boşalmasıyla çiftlerin birbirlerinden uzaklaştıklarından ve aslında çok güzel olabilecek ilişkilerin bitmek zorunda kaldığından bahsediyor.

İster evli olsunlar ister sevgili, çiftler ilişki terapisine geldiklerinde ilk analiz ettiğim olgu hala birbirlerine karşı sevgilerinin olup olmadığıdır. Çünkü sevgi ilk ve en önemli koşuldur. Çoğu zaman öfke ve kırgınlık duyguları sevgiyi gölgeler ve çiftlere “eşinizi hala seviyor musunuz?” diye sorduğumda genellikle “bilmiyorum” yanıtını verirler.

Bu yüzden onlara ilk önerdiğim kitap “Beş Sevgi Dili” kitabıdır. Çoğu çift eşinin ve kendisinin sevgi dilini öğrenerek uygulamaya başladı ve ilişkileri adeta sihirli bir değnek değmişçesine düzeldi. Tabiki ilişkilerdeki tek sorun sevgiyi hissedememek değil. Ancak diğer sorunların çözümüne gelebilmemiz için öncelikle sevgiyi yeniden hissetmeyi ve hissettirmeyi başarmamız gerekiyor. Sizlere faydalı olması dileğimle.

Kaynak : Five Love Languages

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on Evlilik Terapisi from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisi from Blog | Tunç Tataker

Yanlış Bir Evlilik Yaptım

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Hayat Arkadaşım Olur musun?

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Eşim Aşırı Kıskanç

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade