‘‘Çünkü İstedim’’

Didem Kökbil
Mar 27, 2015 · 3 min read
Image for post
Image for post

Bu hikaye 11 çocuğu ve 23 torununu geride bırakarak 3489 km yürüyen 67 yaşındaki Emma Rowena Gatewood’un hikayesidir.

Image for post
Image for post

Emma Gatewood bir gün diş muayenehanesi’nde 1946 yılına ait National Geographic dergisini karıştırırken bir haber dikkatini çeker :

‘‘ABD’nin doğu bölgesinde (Appalachian) yol çok uzundur ve bu yol henüz hiç bir kadın tarafından yürünmemiştir.’’

Yolun 3489 km’lik zorlu şartlarından bahseden bu yazı Emma Gatewood’u çok etkiler ve 67 yaşında olmasına rağmen Gatewood kendisini o yolu yürürken hayal eder.

Ve hikaye başlar.

Emma 1954 yılında kimseye haber vermeden bir sabah evden çıkıp hayalini gerçekleştirmek için yola koyulur. Ancak ilk denemesi başarısız olur. Tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan yürümeye devam etse de karşısına çıkan yolun güvenliğinden sorumlu kişiler onu dönmesi için ikna eder.

Ama Emma Gatewood için bu bir son değildir. Bir sene sonra (1955) bu kez güneyde Georgia’dan başlamak için yeniden evini terkeder. Yürüyüş sorunsuz geçmez elbette. Yanında ne pusula, ne çadır ne de uyku tulumu vardır. Sadece yağmurluk, battaniye ve bir duş perdesi ile çıkılmış bir yolculuktur bu. Bir çok olumsuzlukla karşılaşmasına rağmen Emma yine de yürümeye devam eder.

Image for post
Image for post

Onu yolda görenler ise hemen yerel basına haber vermiştir ve Emma Gatewood, ‘Grandma Gatewood’ lakabıyla bir anda ünlü olmuştur.

‘‘Nasıl olurda bunca yolu bu yaşta yürümeye karar verdiniz’’ diye soranlara tek bir cevabı vardır Emma’nın : “Çünkü istedim.”

Image for post
Image for post

Ve hikaye başarıyla sonlanır. Gate yolu tamamlamış ve Appalachian yolunu (3489 km) yürüyen ilk kadın olma ünvanına sahip olmuştur.

Image for post
Image for post

Gatewood’un hayat hikayesini yazarken Steve McQueen’in yönettiği 12 Years a Slave filmindeki bir söz geliyor aklıma :

‘‘Ben hayatta kalmak istemiyorum, yaşamak istiyorum.’’

Emma Gatewood’u en iyi anlatan cümle bence bu olsa gerek. Emma’nın amacı bir yere varmak değildi elbette. Çünkü 67 yaşında olan Emma yolda yaşadığını hissediyordu. Kocasından gördüğü şiddet, çocukların bakımı, çiftlik işleri, yaptığı doğumlar onun sadece hayatta kalabildiğinin kanıtıydı. Ancak o ‘‘Çünkü İstedim’’ diyebilmek istiyordu.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Gatewood’un eşyaları şu an bir müzede sergilenmektedir.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Gatewood, beş aylık yürüyüşünü 1960 ve 1963 yıllarında iki defa daha tekrarlamış ve 1973′te 86 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.

Image for post
Image for post

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store