Çok Fazla Aşk Seni Öldürür

Okumadığın girişimcilik yazısı kalmasın

Bora Ünal
Aug 27, 2015 · 2 min read

Uyan emri geldi ve sen hala yataktasın, kalkmak istemiyorsun, çünkü hayatın içinde sorunlarla uğraşmak yerine uyumak ve uyumak o huzurlu yerde kalmak istiyorsun.

Birkaç zamandan beri bir doktora öğrencisi gibi girişimcilik ile ilgili herşeyin peşinde koşuyorsun. Herkesin deneyimlerini anlattığı, artık içeriklerin SEO’nun oyuncağı olduğu bu bilgi karmaşasında sana huzur verecek bir liman arıyorsun.

Dün okuduğun bir makale aklına geliyor “Bir Girişimcinin Yapacağı 10 hata”. Acaba şu anda bu hatalardan birini mi yapıyorum diye düşünüyorsun? Belki de bütün gece düşündün, rüyanda bile bunu gördün, sabah beynin çamur gibi kalktın.

Dişlerini fırçalarken bir diğer makale aklında beliriyor “Başarılı Kişilerin 7 Alışkanlığı”. Acaba Steve de böyle mi fırçalıyordu dişini? Ya da sabah kahvaltıda ne yiyordu diye aklından geçiyor. Bununla ilgili bir makaleye denk gelmemiş olduğun için belki de kaçırdığın ve başarıya giden yolda atladığın şeyin bu olduğunu düşünüyorsun.

Sonra dışarı çıktığında diğer insanlara bakıyorsun, o kadar çok seminer, video, girişimcilik hikayesi dinledin ki kendini Mr. Robot dizisindeki Elliot gibi iç sesinle insanlar hakkında çıkarımlar yapan üst kimlik halinde buluyorsun.

Image for post
Image for post

Masanın başına oturup da günlük teknoloji bloglarının magazin stilinde yazılmış yazılarını ve yatırım hikayelerini okuyorsun. Epostana gelen TED videolarından birini izledikten sonra, bir anda iki kutu çikolata yemiş çocuğun enerjisi ile anlık bir hevese kapılıp kendini fikirden fikire kaptırıyorsun. Sonra bu kadar bilgiden yorulup beynin kaçış için bir uyarı veriyor, biraz kafanı dağıtmak için gazeteler, sosyal medya falan derken bir anda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun.

Olan bitenin farkına varmak için yeteri kadar düşünecek zamanın da kalmıyor. Çünkü akşam olmuş ve yatağına doğru ilerlemeye hazır bir şekilde aklında ertesi gün ile ilgili birçok plan beliriyor.

Farkına varmıyorsun, yanlış şeye aşıksın ve bu aşk seni öldürecek.

Farkına varmıyorsun, yaptığın tek şey kum havuzunda kendini içine gömdüğün bir çukur kazıyorsun. Birbirinden farklı tavsiyeler veren bu kadar kaynağın içinde iki tarafından çekilen bir kumaş gibi geriliyorsun.

Farkına var, yapman gereken başarı hikayelerini, yer tutmak, kitap tanıtımı yapmak için yazılmış hikayelerini sonsuza kadar okumak değil. Hiçbirinin içinde sihirli ve samimi birşey yok.

Boşa vakit geçirmemek ilk yapman gereken, sana bir yararı olmayan bu aşka bir son vermek.

Too much love will kill you
If you can’t make up your mind
Torn between the lover and the love you leave behind
You’re headed for disaster ‘cos you never read the signs
Too much love will kill you every time

Queen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store