alldesign 2014 Notları

Giray BATITÜRK
Nov 13, 2014 · 3 min read
Image for post
Image for post

Dolu dolu bir alldesign daha bitti. Bir çok tasarımcı ve alanında başarılı konuşmacılar geldi. Bizlere tasarım hakkında çok değerli bilgiler verdiler. Konuşmaları dinlerken hoşuma giden, bana ilham veren sözleri not aldım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum.

 • Ben nasıl düşünüyorum?
 • Hayatım en büyük projem.
 • Hata yapmaktan korkma.
 • Sevdiğiniz hayatı tasarlayın.
 • Tasarımcı gibi düşünmek.
 • Hayatımın parçaları ne?
 • Hayatınızı parçalara ayırdıktan sonra parçaları doğru yerleştirip değiştirmeye başlayın.
 • Bugünden gelecek vizyona istediğin hayatı hazırlamak.
 • Tekrar yapılanma.
 • Zihin, Beden, Ruh. (Mind, Body, Soul.)
 • bir + bir = eşsiz (one + one = unique)
 • Hayal etmek, seçim yapmak.

 • Trendleri incelemek.
 • Ürüne doğallık katın.
 • Tasarımı yaparken kim bu kullanıcılar diye sormak.
 • Hangi ortamda kullanılacak diye sormak.
 • Fonksiyonu nasıl olacak diye sormak.
 • Müşterinin beklentisi ne diye sormak.

 • Mesleki mücadele önemli.
 • Kendinle mücadele daha önemli.
 • Tasarım sürecinde,geçmişten ilham almak.
 • Gıda tasarımı önümüzde yıllarda değerlenecek.

 • Önümüzdeki senelerde tekstil her alanda ön planda olacak.
 • Gelecekte ofisteki insanlar ayakta çalışacaklar.
 • Yeşilin tonlarını bir çok üründe görebileceğiz.
 • Düz tabaklardan yemeğe başlayacağız.

 • Günde 960 objeye dokunuyoruz.
 • Bugünün tasarımları.
 • An’ın eseri.
 • Tasarımlarda objektif olmak.
 • Geçmişimiz bizi tasarımlarda aşağıya çekiyor.
 • Tarz geçmişi yansıtır.
 • 4. Boyut = Zaman
 • Deneyimsel Dünyaya doğru ilerliyoruz.
 • Gerçek olan şey şimdidir.
 • Dijital dinamikler ön planda.
 • Ahşap geçmişte kaldı.
 • Bugünün pramitleri nerede?
 • Yeni kriterlere ihtiyacımız var.
 • Seramik eskide kaldı.
 • Rahat çağdayız.
 • Duygusal tasarım.
 • İlham veren gelecek tasarlamak.
 • Sevmediğim şeyler ilham veriyor.
 • Boşluğu merkeze almak.

 • Tasarım sanat değildir.
 • Tasarım kitle ürünleri üretir.
 • Tasarım fikrin bir forma girmezse anlamı olmaz.
 • İyi Tasarım, İyi İştir.
 • Ölçemezseniz yönetemezsiniz.

 • Sosyal Kültürü anlamak önemli.
 • Geleceğe tasarım yapılmalı.
 • Motivasyon Tasarımı.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store