Image for post
Image for post

SaaS, PaaS, IaaS oluyor da peki ya

Neden DaaS olmuyor?

Yakup Bayrak
Dec 13, 2016 · 5 min read

Eğer ki aşağıdaki iki yazımı okumadıysanız,

“Hoppala, nereden çıktı şimdi bu DaaS?” diye düşünmeniz normal. Önceki yazıları okumuş olanları darlamadan söze girmek (ve tabii ki okumamış olanları da yazının tadına varabilmek için ilgili yazıları okumaya davet etmek) istiyorum.

DaaS — Design as a Service

Bu çıkarım, benim icadım değil. Basit bir Google araması sizlere de aşağıdaki sonuçları verecektir:

1 Mayıs 2017'de 4. yılına birçok gurur verici başarıya imza atarak girecek olan SHERPA’da, ilk günden bugüne, en büyük sıkıntıyı, proje sahiplerine “ne hizmet verdiğimizi” anlatırken yaşadık. Ne finansal kısıtlar, ne geciken onaylar, ne de tüm planlarımızı alt üst eden başka makro etkenler… Gayet ciddiyim, abartmıyorum. Bu bünyede en büyük sıkıntı, her daim, aşağıdaki soru dizinine yanıt bulmaya çalışırken yaşandı.

Tamam, iyi, güzel de biz sizden [buraya kafadaki çözüme ait çıktı terimi gelir] istiyoruz, siz çözüm tasarımı vb. teknik bir şeyler anlatıyorsunuz. Bize neyi ne zaman teslim edeceğinizi ve bunun karşılığında bizden istediğiniz parayı söyleseniz, hepimiz rahat etsek?

Önce tüm hizmetlerimizi grupladık. Çıktılarla hizmetleri birbirlerine bağladık. Şiir gibi açıklamalarla web sitemize ekledik. Durmadık, paket çözümler çıkarttık.

Yeri geldi, üretirken delirip şöyle şeyler bile yazdık…

Sonra çuvaldızı elime alıp, kendimi delik deşik etme pahasına “Eğer anlatmakta bu kadar zorlanıyorsak, belki de sorun bizdedir” diyerek hikayemizi adım adım daha da basitleştirmeye başladım.

Önce, ekiple birlikte bir Playbook hazırladık.

SHERPA Playbook SHERPA’nın nasıl iş yaptığını, basit, akıcı ve teknik jargondan olabildiğine uzak bir şekilde anlatma imkanı verdi. Amacımız SHERPA’nın şirketin tanıtımını yapmaktansa, kimlere nasıl hizmet vermek istediğimizi dile getirmekti.

Tüm samimiyetimizle;

Eğer ki sizler farklı bir şekilde hizmet almaya alışmışsanız, yeniliklere açık değilseniz, tüm başarılı projelerimize ve referanslarımıza rağmen sizlere yardımcı olamayız. Zamanınızı boşuna harcamayalım.”

diyebilmek…

Bence biz SHERPA’lar, dirayetli tutumuzla, bu samimiyeti proje sahiplerimize aktarabilmeyi başarabildik. Şimdi daha iyiye doğru, cesur bir adım daha atıyoruz. Aslında, DaaS, onun kod adı…

SHERPA’nın mutluluk ölçümleme parametresi

Girizgahı hiç uzatmadan direkt tanımı yazıyorum: SHERPA, ekibin üretkenliğini teşvik eden proje sahiplerine, sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görebileceği tasarım çözümleri sunar. Başarılı ya da başarısız, tasarladığı deneyimin çıktısını onun gerçek kullanıcısıyla test edebilmekten mutluluk duyar. Testin sonunda bazen “Vay! Tam 12'den vurduk!” diye sevinir. Bazen de “Ops! Burada büyük bir sıkıntımız var.” diyip, o sıkıntıyı çözmek için -çoğunlukla proje sahibinden bile daha da dertlenip- gereken ne varsa yapar.

Üretim için planlama yapabilmek, odaklanarak çalışabilmek ve tabii ki yeri geldiğinde istek sahibine, zamanımızı daha efektif kullanabilmek adına net ve pazarlıksız bir “Hayır!” diyebilmek bizlerin en büyük lüksü…

Ve işte bunlar hep, zaman… Hayal ettiklerimizi, tercih ettiğimiz şekilde çalışarak başarabilmek için harcadığımız zaman…

DaaS için yola çıktığımızda öncelikle kendi ev ödevimize odaklandık. Başta çok rahatsız edici gelse de inatla çabalayarak, stüdyonun zamanını ne ölçüde efektif kullanabildiğimizi, yaklaşık 2 yıldır her gün, dakika dakika tuttuğumuz kayıtlarla, proje, görev, yetkinlik, kişi bazında proje sahiplerine ve tabii ki ekip arkadaşlarımıza raporlayabilir hale geldik.

Image for post
Image for post
Efektif çalışma konusundaki takıntımızın boyutlarını görebilmeniz için…

Yeni bir iş geldiğinde;

“Bu işi içeriye sokmamız gereken tarihte, stüdyoda bu işe atanabilecek yeterli kaynağımız olmayacak. Ya başlangıç zamanını öteleyelim, ya da işi hiç almayalım.”

diyebilecek kadar -rekabette “optimist hayalperest inatçı oyunbozanlar” olarak anılmamızı sağlayan- şeffaflığa ulaştık.

Böylelikle, SHERPA’nın ulvi “Biz nasıl çalışırsak, hem mutlu hem de faydalı olabiliyoruz?” sorusu aslında kendi kendisine yanıt buldu. “Bizim, proje sahiplerine nasıl bir hizmet sunmak istediğimize dair” şartlar adım adım tanımlandı. Fiyatlandırma politikamız, hem bizleri hem de proje sahibini koruyacak adalete sahip oldu. Sürümden kazananlar için az, bizim için ise “ideallerimizin gerçekçiliğini pekiştirecek kadar çok” mutlu müşterimiz, daha doğrusu dostumuz oldu.

İşte sonunda tüm bu küçük hikayeler, tek bir ana fikirde vücut buldu. Bizim mutluluk ölçümleme kriterimiz neydi sorusuna, “SHERPA’da harcadığımız zamanı ne kadar dolu! geçirdiğimiz bilgisi” yanıt oldu.

Zor bir işe daha kalkışıyoruz. Farkındayız…

1 Ocak 2017 itibarıyla, SHERPA’dan hizmet almayı talep edecek yeni müşteri adaylarımıza yapacağımız DaaS sunumundan sonra muhtemelen;

Tamam, iyi, güzel de biz sizden [buraya kafadaki çözüme ait çıktı terimi gelir] istiyoruz, siz yok “DaaS”mış, yok “doluluk”muş gibi bizim hiç ilgilenmediğimiz detaylarla beklediğimiz yanıttan sürekli daha da uzaklaşıyorsunuz? Bize neyi ne zaman teslim edeceğinizi ve bunun karşılığında bizden istediğiniz parayı söyleseniz, hepimiz rahat etsek?

ya da

Biz sizin dışınızda 3 firmadan daha teklif istedik. Her biri bize birer üretim planı ve bütçe ile geri döndüler. Siz ise bize ayıracağınız zaman dışında hiçbir bilgi paylaşmıyorsunuz. Peki siz şimdi bizim, bu teklifleri nasıl karşılaştırmamızı bekliyorsunuz?

serzenişlerini duyacağız. Biliyoruz.

Her bir detay üzerinde çalıştık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Güçsüz kaslarımızı tespit edip, bize iyi gelecek zor kararları aldık. Havalı isimler bulup, yaptığımızı işi zorla sevdirmeye çalışmanın çok ötesinde bir noktaya ulaşmaya hazırız.

Usanmadan tekrar anlatacağız. DaaS’ın bizlerin iş yapış felsefemiz olduğunu... Bugüne kadar bizlerden hizmet alanların projelerini nasıl da sahiplendiğimizi… SHERPA’nın tüm ekibiyle, hizmet kalitesini bozmadan, hiçbir proje sahibini mahçup etmeden, ancak belirli sayıda saatte üretim yapabildiğini… Stüdyomuzda mutlu bir şekilde çalışabilmemizin tek yolunun bu olduğunu…

Bizleri dinlemekten bıkanlara, anlamamakta direnenlere teşekkür edecek, hikayemize kulak kesilenler için varımızı yoğumuzu harcamayı tercih ettiğimizi söyleyerek, affımızı isteyeceğiz.

Çünkü biz, sadece en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz.

Çünkü biz, tüm kalbimizle DaaS’a; sunduğumuz servisin de tasarım olduğu gerçeğine inanıyoruz.

Çünkü biz, çoğunun “imkansız” diye yakınında bile geçemediklerini, gerçekten istediğimizde, rahatlıkla başarabiliyoruz.

1 Ocak 2017 itibarıyla yapacağımız DaaS sunumuna, 2016'nın son günlerinde SHERPA web sitesinden göz atabilirsiniz.

Yorumlarınızla bizlere yol gösterin. Yorum verebileceklere sesimizi ulaştırın. Hiçbirini yapmak istemezseniz, bize şans dileyin :)

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store