Dijital Tasarım Stüdyoları için

Yeni Bir İş Modeli Önermesi

Yakup Bayrak
Jan 24, 2015 · 6 min read


2013 Mayıs’ında kurmuş olduğum SHERPA, Türkiye’deki sayısı iki elin parmağını geçmeyecek UX Stüdyo’dan bir tanesi.


Image for post
Image for post

SHERPA ve aynı ekosistemde hizmet üreten tüm dijital tasarım hizmeti üreten firmaların 3 ortak problemi var:

Image for post
Image for post
SHERPA UX Studio

Münir Özkul’un Bizim Aile filmindeki unutulmaz tiradıÖnce, Bazı Zihin Açıcı Tanımlar…


Problemin Kaynağını İşaret Eden Semptomlar

Hipotez

Uygulamalı Örnek SenaryoYa Riskler?

Öne Sürülen Yenilik


Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app