Gücümüz Sevgi Olsun

Hülya Kömbe
Feb 7, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Kutlamalar insan hayatının motivasyonudur. Dünyanın bu kadar ateş altında olduğu, şiddetin, çatışmanın, terörün yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde kutlamalar bir nebze olsun insanın kendini iyi hissetmesine vesile oluyor. Ne de olsa hayat devam ediyor! Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. Muhtemelen Sevgililer Günü’nün ticari bir pazarlama stratejisi olduğundan, sevginin bir güne mal edilmesinin yanlışlığından bahsedip duracağız. Şubat ayı zaten kısa bir ay, yalnızca artık yıllarda yani dört yılda bir 29 çekiyor. Bir de ona 14 Şubat ızdırabı çektirmek haksızlık!

14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte hafif hafif piyasaların da hatırlatması “ yine mi 14 Şubat geldi ”, “ tüketim için icat edilmiş bir gün ”, “ özel günlere karşıyım ” hayıflanmalarını da beraberinde getiriyor. Emin olun bu sevgililer için de sıkıntılı bir durum! Mutlaka çevrenizde sevgililer gününü kazasız belasız atlatmaya çalışan birçok kişi vardır. Hatta sevgililer günü öncesi ayrılıp aradan zaman geçtikten sonra tekrar barışanlara da şahit olmuşsunuzdur. Ya da “bu sevgililer gününde bana hediye almazsa onu bırakacağım” türünden yakınmalara da!… E bir de bunun hazırlık safhası var ki; hediyesi var, çikolatası var, çiçeği, balonu, kırmızı kalbi, konsepti vs var. Var da var… Bir de hiç olmadığın kadar romantik olmak zorundasın ki en zoru da bu olsa gerek. O gün sanki diğer günlerden farklıymış gibi, çiftler kendilerini o güne göre zorlamalarla birbirlerini değiştirmeye çalışırlar.

Bence Kutlama Gerekli

Image for post
Image for post

O gün için anlaşılmamak en büyük kabusumuzdur! Evliler için mesela her gün çoraplarını oraya buraya atan bir adam ile saçını süpürge etmeye hazır bir kadının 14 Şubat romantizmi de zordur. Bir kadının “ çiçek getirseydin bari ” ifadesinin altında yatan anlam da aslında ilgi görmeye duyulan özlemdir. Her derde deva, görünce bütün kızgınlıkları, kırgınlıkları alan, yüzde tebessüm oluşturan kurtarıcı çiçek bile o günü kurtarmaya yetmemektedir. Sevgilisi, nişanlısı, eşi olanlar için durum böyle iken sevgilisi olmayanlar için de ayrı bir handikaptır. Tüketimi körüklemeye yönelik olduğu söylense de 14 Şubat Sevgiler Gününe hiç karşı değilim, her şeye rağmen kutlanması gerektiğine inanıyorum. Antik çağlara dayanan bu özel gün Valentine ismindeki bir aziz adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmış. Bazı toplumlar tarafından Aziz Valentin Günü olarak adlandırılan 14 Şubat Sevgililer Günü, sevgililerin birbirlerine hediyeler aldığı, birbirlerine kartlar gönderdiği bir gün olarak kutlanırmış. İnsanlar da sevgilerini bu yöntemlerle ifade etmeye çalışırlarmış, hala da aynı şekilde kutlanmaya devam ediyor. Tabi burada en çok eleştiriye açık konu ‘ sevginin günü mü olur?’ sorusudur ki çok yerinde olmakla birlikte 14 Şubat’ın hatırlatmak için bir araç olduğu düşüncesi o günü daha anlamlı hale getirebilir. Mesela bazıları için “ bu kapitalizmin bir oyunu, ben zaten seviyorum sırf bu gün değil ki ” diyenler için 14 Şubat ticari bir gündür. Olaya ticari açıdan bakarsak ticari, manevi açıdan bakarsak manevi değerleri görürüz. Bana göre maddeleşen hiçbir şey kıymetli değildir. Önemli olan sevginin hakkını vermektir. Hediyeleşme sadece bunu taçlandırma yöntemidir. Kaldı ki İslam dininin felsefesinde de hediyeleşme vardır ve “ birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz ” der. Hediyeleşmede de makul olunmalı zira makul olan her şey makbuldür. Fiyatı pahalı olanın sevgisi çok değil, ucuz olanın da sevgisi az değildir. Her şeyde olduğu gibi denge şart, ne aşırı anlam yükleyerek sevgiye fiyat biçmeli ne de anlamsız kılmalıdır.

Image for post
Image for post

Bütün dünyada genel kabul görmüş Sevgililer Günü’nün kutlanmasından ne çıkar, olsa olsa mutluluk çıkar. Özellikle o gün benim için bir cesaret günüdür. Çünkü biz insanların en büyük korkusu sevgidir. Şiddetten korkmayız ama sevgiden korkarız. Şiddet ortamında aslan kesiliriz ama sevgide tavşan kadar ürkek oluruz. Zannederiz ki sevgimizi açığa çıkarınca gücümüzden kaybediyor, karşı tarafa teslimiyet bayrağı çekiyoruz! Oysa ki ne sihirli bir sözdür ‘seni seviyorum’ cümlesi!… Küfür etmek ne kadar kolaysa, sevdiğini söylemek o kadar zordur. Belki de o yüzden Sevgililer Günü, birçoğu için cesaret veren bir gündür sevdiğini belli etmek için. Sevmek de sevilmek de insan için bu özel duygudan ancak cesaret alınır.

Yunus Emre Ne Demişti?

“Yaradılanı severim yaradandan ötürü” diye! Yine “Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” demiş! İnsanlar birbirini sevecek ki dünyaya, evrene pozitif mesajlar verebilsin. İşte bu yüzden sevgililer günü kutlanmalı. Yalnızca sevgilileri olanlara özel değildir bugün. İçinde sevgi duygusunu barındıran –bu doğa olabilir, ilahi güç olabilir, çocuk, bitki, hayvan ya da herhangi bir obje de olabilir- herkes için özeldir. Gücünü sevgiden alan insan ne kadar mutlu olursa toplum o kadar mutlu, toplum mutlu olursa o ülke de güçlü olur. Siz hiç gördünüz mü sevginin olduğu bir ortamda çatışma olduğunu? Dolayısıyla 14 Şubat’ın ne olduğu değil, ne mesaj verdiği önemlidir. Unutmayalım oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konuyor, biçilmiş rolümüzü sevgi ve hoşgörü üzerine kurgularsak bu dünya daha yaşanır olacaktır.

14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun….

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Hülya Kömbe

Written by

Danışman, Ankaralı, yazmayı, teknolojiyi ve gençlerle bir arada olmayı severim, arada sırada yemek de yaparım, iyi de kriz yönetirim hulyakombe@gmail.com

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Hülya Kömbe

Written by

Danışman, Ankaralı, yazmayı, teknolojiyi ve gençlerle bir arada olmayı severim, arada sırada yemek de yaparım, iyi de kriz yönetirim hulyakombe@gmail.com

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store