Hız Algısı ile Deneyim Tasarımı

Image for post
Image for post
New York’un simgeleşmiş sinyal tuşu

Image for post
Image for post
Londra metrosu ve "aç", "kapa" tuşları

Image for post
Image for post
Plasebo etkisini temsil eden ilaç kutusundaki şekerler

Image for post
Image for post
Havaalanında bagajlarını bekleyen insanlar *
Image for post
Image for post
Havaalanında uzun bir yürüyüş *
Image for post
Image for post
Asansördeki aynalar hız algısı hedeflenerek tasarlandı.

Image for post
Image for post
Disney’in kuyrukta tahmini bekleme süresini gösterdiği tabelası

Image for post
Image for post
Blogger.com — Blogunuz oluşturuluyor ekranı

Image for post
Image for post
Hızlı sayması ile kullanıcılara şüphe ettiren Coinstar bozuk para sayma makinesi

Image for post
Image for post
Facebook, uygulama yükleniyor animasyonu için A/B testi yaptı.


Image for post
Image for post
Instagram’da 2011 yılından beri kullanıcı aldığı aksiyonun etkisini anında görüyor.
Image for post
Image for post
Etki anında gösterilse de sisteme gerçek kaydı zamanla yapılıyor.
Image for post
Image for post
Instagram yüklemeye diğer uygulamalardan önce başlıyor.

Image for post
Image for post
The Wizard of Oz (1939), ‘Sahte’ büyücünün perdenin arkasından ortaya çıkışı…

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store