Junior Tasarımcılar vs. Senior Tasarımcılar

Kelimeleri çok seviyorum. Ama bazen, bir kaç çizim; konuyu kelimelerden daha basit ve akılda kalır şekilde anlatıyor.


Junior Tasarımcının İş Süreci

Hiperaktif bir yeşil periyi takip etmek gibi

Senior Tasarımcının İş Süreci

Çılgınlıkta da bir metot vardır.

Junior Tasarımcının Hedefleri

İyi görünmesini sağla.

Senior tasarımcının hedefleri

Yeni değer oluştur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.