Kaygılarımı Azaltan 7 Yaşam Tarzı Değişikliği

İyi alışkanlıklar edinerek ruh sağlığınızı geliştirin.

İbrahim Sarbay
Feb 19, 2017 · 4 min read

Yazar: Quentin Vennie

Image for post

Baltimore’da büyüdüm. Çocukluğumdan beri şahsen travma ve zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ettim. Tepki vermek, en büyük savunma mekanizmalarımdan biri oldu. Babam, hayatımın çoğunluğunu hapishaneye girip çıkarak geçiren bir eroin bağımlısıydı, annemi beni yalnız başına büyütmek zorunda bıraktı.

Çocukların görmemesi gereken şeyleri gördüm; yetişkinlerin yaşamadığı deneyimleri yaşadım. 14 yaşımdayken akut anksiyete ve orta şiddette depresyona yakalanmıştım. Daha sonra 26 yaşında Jeneralize Anksiyete ve Panik Bozukluğu ve orta-ağır majör depresif bozukluk tanısı kondu.

Teşhisimden hemen sonra, doktorum tarafından hastalığımın şiddetli olduğu ve ilaç tedavisinin tek etkili seçenek olduğu söylendi ve ilaçlar başlandı.

Etiketlenmiştim — etiketlilerin reddedildiği bir dünyaya dahil olmak için çabalayanlardan biriydim artık.

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) ya da diğer tamamlayıcı yönetim yaklaşımlarını bilmiyordum. Anksiyete bozukluklarını hiç duymamıştım ve sonuç olarak, bana reçete edilen ilaçları kabul ettim.

Hayatımın sonraki 2 yılını beklemediğim bir bağımlılıkla savaşarak geçirdim. İlaçlar yeni bir hastalığa sebep olmuştu. Artık endişelerimden korkmuyordum, ilaçlarım olmadan hayatımı sürdüremeyeceğimden korkuyordum.

Haplara bağımlı olarak, korkularım depresyon, monofobi ve iki başarısız intihar girişimiyle derin bir çukurda doruğa ulaştı. İlaç vermesini umut ederek doktoruma geri döndüm. Aslında artık onu ilaç sağlayıcım olarak görmeye başladığımı fark etmem uzun sürmedi.

Sonra kendi başıma yola koyuldum, doğru olduğunu düşündüğüm her şeyi sorguladım. Hayatımı kurtarmak için yaşadığım yolu değiştirmek zorundaydım. İşte kurtuluş yolumda kişisel olarak bana yardımcı olan 7 yaşam tarzı değişikliği…

1. 7–8 Saat Uyuyorum

2. İşi İşte Bırakıyorum

3. Diyetimi Kontrol Ediyorum

4. Sosyal Medya Alımımı Kısıtlıyorum

5. Yeşili Seçiyorum

6. Meditasyon Yapıyorum

7. Okuyorum

Kendime her gün, benim anksiyetem olduğunu, onun bir ürünü olmadığımı hatırlatıyorum. Kaygı bir iletişim aracıdır — bedenlerimiz bize bir şeyler anlatmanın yolunu böyle bulmuştur. Dinlemek ve harekete geçmek bizim görevimizdir.

Unutmayın, acı kaçınılmazdır, ancak ızdırap çekmek isteğe bağlıdır.

Bu nedenle ızdırap çekmekten kurtulmak için çalışmaya devam edelim!

Bu yazı, Quentin Vennie tarafından yazılan 7 Lifestyle Changes That Helped Ease My Anxiety yazısından, izniyle tercüme edilmiştir.

This post is the Turkish translation of Quentin Vennie’s 7 Lifestyle Changes That Helped Ease My Anxiety post. Permission was granted by the author.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store