Komplo Teorileri

Komplo teorileri lezzetlidir fakat çoğunlukla yanlış ve yanıltıcıdır.

Yanıltıcı olduklarını şöyle anlayabilirsiniz, neredeyse bütün komplo teorilerinde gücü elinde bulunduranlar sınırsız güce sahiptir, kadir-i mutlak figürlerdir. Onlar her şeyi yapabilirler, yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Onların karşısında bulunanlar da elleri kolları tamamen bağlı hareket edemeyen unsurlardır.

Böyle bir tablo tarihin hiç bir döneminde asla gerçekçi değildir, olamaz. Dünyada bulunan ve yaşamımıza etki eden güçler arasında gücü sınırsız olan bir devlet, bir gizli servis, bir örgüt yoktur.

Bu topraklardaki cin inancı da komplo teorilerinin atası gibidir. Kutsal kitaplarda cinler vardır ve dindar insanlar da buna inanır. Ancak hiç bir kutsal kitapta gücü her şeye yeten cinlerden bahsedilmemiştir. Buna rağmen cahiller cinleri zihin okuyan, sonsuz hızda hareket eden, beceremeyecekleri şey olmayan varlıklar zannederler. Oysa dünyada hiç bir unsur sınırsız güce sahip olamaz.

Önümüze konan komplo teorilerini çürütmek bu kadar basittir. Senin elin armut mu topluyor diyerek her komplo teorisini çürütebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.