Mavi Tike Constructivist Bir Yaklaşım

Burak Güngör
Feb 19, 2015 · 3 min read
Image for post
Image for post

İlişkileri devam ettirebilmenin tek yolu bir şekilde ilişebiliyor olmak. Sözlü veya fiziksel iletiştiğimiz insanlarla daha samimileşiriz. Bir arkadaşımla telefon veya diğer mecralar üzerinden sürekli konuşup bilgilerini güncelliyorsam onu önemsiyorumdur. Sevilen yazılımların, kullanıcı sayısı azalsa bile uzun yıllar “update” alması ile aynı mesele. Birçok kullanıcının sevgilisi Windows xp yeni versiyonları çıkmasına rağmen uzun yıllar güncellenmeye devam etmişti. Fakat bu yeterli olmayacaktır. Fiziksel ve sözlü birliktelik yaşadığın insanlarla daha da yakınlaşırsın. Özellikle, çiftlerin sık görüşemediği ilişkilerde aldatmalar bu yüzden gerçekleşir. Çok yakının olan ama az görüştüğün arkadaşının yerine yeni yakın arkadaşlar koymanın sebebi de budur. O kişiyi bir noktada hayatın akışına kaptırırsın ve hiçbir zaman eskisi gibi gelmez geri. Aynı nehirde iki kez yıkanılmayacağı gibi.

İletişim çağının en büyük sorumluluğu haberdar etme gerekliliği. Birçok kanaldan paylaşıma soyunduğumuz için bu kadar çok arkadaşımız var. Az da olsa tanışıklığımız bulunan insanların hayatına dair çer çöp de olsa bir şeyler bilmek bizi o insanlarla yakın tutuyor. Bilgi güncellemesini yüksek tutma meselesini iki kanaldan kotarabilirsin: Birinci yöntem, sigara için. İçmiyorsanız da yancı olun. İnsanların telefonlarıyla en az uğraştığı ikili ilişkiler genelde sigarada kuruluyor. Havadan sudan da olsa konuşmak istiyorsanız bi nefeslenmeye çıkın, bulunduğunuz ortamda illa ki birisi eşlik edecektir. Sigaranın raconundan ötürü yandaki kişi içmeyi bitirmediyse son fırt beklenir de. Bu da ilişkini süresini uzatır.

İkinci yöntemdeki başarıyı ise sosyal platformlardaki aktifliğiniz belirleyecek. Bir insta like’i, twite bir fav ve günlük snap kontrollerinin, bildirim sistemi ile ahenk içinde çalışması sayesinde karşı tarafa bu bilgiye sahip olduğunuzun sinyalini veriyorsunuz. Fiziksel görüşmelerde konuşacak konu bulmakta zorlanmamak adına, bunun mümkün olmadığı zamanlarda zihinsel olarak görüşmeye ve karşılıklı düşünmeye de fırsat tanıyorsunuz.

Eski sevgiliyi unutamama sebeplerinden biri de birçok ortamda görünür olması. Buna tahammül edemeyen kişiler, ilişebilme imkânı olan ortamlardaki hesaplarından karşı tarafı silme yöntemini seçerler. Biri hakkında ne kadar çok şey bilir, görür ve konuşursan o kadar hayatında olur. Sevmediğin bir insanı cezalandırmanın en iyi yolu onu yok saymak ve hakkında konuşmamaktır. Çünkü sinirlendikçe, alay ettikçe, arkasından konuştukça bu karakter düşman bölgesinde dahi olsa hayatınızda yer almaya devam edecektir.

Sürekli olarak herkesle iletişim halinde olan insanlar çok şey bilirler. Bu bilgi sadece “information”ı(1) değil knowledge’ı(2) da kapsar. Çoğu şey hakkında fikir sahibi olurlar. Her farklı insan Google’da gezerken açılmış birer sayfalık sekmeler gibi. Kimi sayfalardan istediğini alır hatta oradan başka sekmeleri açar daha detaylı aranırsın, kimi sayfalarda da istediğini alamayacağını öğrenecek kadar vakit geçirmek zorunda kalırsın. Boş vakitlerinde kendine zaman ayırmak, kişisel gelişimini sağlayacak aktivitelerde bulunmak yerine; yanında bulunmayan insanlara Whatsapp’tan mesaj atıp onlar tarafından bilgilendirmeyi seçen bu insanların en büyük talihsizlikleri çeşit çeşit bilgiye sahip olurken, tek bir alanda uzmanlaşamamalarıdır. Çift Anadal yapmaya benziyor bu, odağını bölmekle alakalı. Ya da Mava(3) okur gibi her şeyden biraz biraz.

Mavi tik kovalarken paralelinde bunu önemsemediğin senaryoyu görebilmeni isterdim. İstediğin ama aslında olduğun. Kafanın içindeki seslerin hangisinin rehberliğini benimsediğin ile alakalı.

1)Information: Bilgi anlamına gelir, malumat gibi daha çok. Dışardan bir şekilde edindiğin bilgiler bütünü.

2)Knowledge: Bu da bilgi ama dışardan edindiğin bilgileri kendi zihin süreçlerinden geçirip genel bir bilgelik durumuna ulaşmanı sağlayan bilgi gibi.

3)Mava: Koç Üniversitesi’ndeki Medya ve Görsel Sanatlar bölümünün kısaltması. Öğrencilerine hiçbir uzmanlık sunamamasıyla meşhurdur. Ortaya karışık bir bölümdür.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store