Image for post
Image for post

McDonald’s ve Burger King Kıyaslaması

Giray BATITÜRK
Jun 20, 2015 · 2 min read

ve uzun yıllardır Türkiye fast food pazarının en önde gelen isimleri olmakla birlikte Sürekli kıyasıya bir rekabet içindeler. Markalar kendilerine ait belirli ve geniş müşteri kitlelerini korumak ve sürekli yenilerini eklemek için yıllardır kendilerini geliştirmeye ve değiştirmeye devam ediyorlar. Öyle ki artık birçoğumuz için yabancı menşeli olmalarına rağmen kültürümüzün bir parçası haline gelmiş gibi hissettiren bu markalarla ilgili web üzerinde bir anket düzenledim. Hizmet, temizlik, kalite vb. başlıklar altında sorduğum soruların cevaplarından hazırladığım analiz sonuçlarını sizinle paylaşmak istedim.

Image for post
Image for post

Analiz sonuçlarını kendimce yorumlayacak olursam; öncelikle dikkatimi çeken ilk ayrıntı soruların çoğunluğunda % olarak yüksek değerler almış olmasına rağmen ankette yer alan “” sorusunda; ile ilk tercih olması. Bu seçimin sebepleri bana göre alıştığımız lezzet fikri, daha kalabalık gruplara daha ekonomik menü alternatifleri sunması, ve markanın yarattığı daha bizden biri algısı olabilir.

Az önce de belirttiğim gibi diğer cevaplara göre ise aralarında çok fark bulunmasa da önde. “” Sorusunun cevabı olarak ın iç mekanının beğenilmesinin sebebinin e göre daha yenilikçi, daha temiz, ve daha elit olması olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kişisel görüşüm olarak s’ın iç mekanlarının insanın içini sıkan bir havası olmamasının etkili olduğu kanaatindeyim.

Anketimizin bir diğer başlığı olan “” başlığında da galip geliyor. Bununla ilgili şahsi fikrimin de anket sonucuyla paralel olduğunu belirtmek isterim. Özellikle son dönemlerde çevremdeki insanlarla yaptığım konuşmalarda ‘in bazı farklı şubelerinde çalışanlarının belki yoğunluktan belki yorgunluktan müşterilere karşı tutumunun eskiye oranla daha negatif olduğuna dair duyumlar almış, hatta bir süredir aklımda olan bu anketi yapmaya da bu sohbetlerden sonra kesin karar vermiştim.

Sonuç olarak belirtmek isterim ki; Burada yazılanlar kişisel fikirlerim ve anket sonuçlarından oluşmaktadır. Hiç bir şekilde ve yetkilileri tarafından yaptırılmamıştır. Ayrıca anket şubesinde gerçekleşen üzücü olaydan önce yapılmıştır.

Anketin yapıldığı dosyayı incelemek isterseniz tıklayınız.

Yazı hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz.

Önerilerinizi ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz.


Originally published at giraybatiturk.com on January 27, 2015.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store