Image for post
Image for post

McDonald’s ve Burger King Kıyaslaması

Giray BATITÜRK
Jun 20, 2015 · 2 min read

McDonald’s ve Burger King uzun yıllardır Türkiye fast food pazarının en önde gelen isimleri olmakla birlikte Sürekli kıyasıya bir rekabet içindeler. Markalar kendilerine ait belirli ve geniş müşteri kitlelerini korumak ve sürekli yenilerini eklemek için yıllardır kendilerini geliştirmeye ve değiştirmeye devam ediyorlar. Öyle ki artık birçoğumuz için yabancı menşeli olmalarına rağmen kültürümüzün bir parçası haline gelmiş gibi hissettiren bu markalarla ilgili web üzerinde bir anket düzenledim. Hizmet, temizlik, kalite vb. başlıklar altında sorduğum soruların cevaplarından hazırladığım analiz sonuçlarını sizinle paylaşmak istedim.

Image for post
Image for post

Analiz sonuçlarını kendimce yorumlayacak olursam; öncelikle dikkatimi çeken ilk ayrıntı soruların çoğunluğunda McDonald’s’ın % olarak yüksek değerler almış olmasına rağmen ankette yer alan “genel olarak hangisi?” sorusunda; %58,4 ile Burger King ilk tercih olması. Bu seçimin sebepleri bana göre alıştığımız lezzet fikri, daha kalabalık gruplara daha ekonomik menü alternatifleri sunması, ve markanın yarattığı daha bizden biri algısı olabilir.

Az önce de belirttiğim gibi diğer cevaplara göre ise aralarında çok fark bulunmasa da Mc Donald önde. “İç mekan tasarımı olarak hangisi?” Sorusunun cevabı olarak McDonald’s’ın iç mekanının beğenilmesinin sebebinin Burger King’e göre daha yenilikçi, daha temiz, ve daha elit olması olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kişisel görüşüm olarak McDonald’s’ın iç mekanlarının insanın içini sıkan bir havası olmamasının etkili olduğu kanaatindeyim.

Anketimizin bir diğer başlığı olan “çalışanların ilgi ve saygısı açısından hangisi?” başlığında da McDonald’s galip geliyor. Bununla ilgili şahsi fikrimin de anket sonucuyla paralel olduğunu belirtmek isterim. Özellikle son dönemlerde çevremdeki insanlarla yaptığım konuşmalarda Burger King‘in bazı farklı şubelerinde çalışanlarının belki yoğunluktan belki yorgunluktan müşterilere karşı tutumunun eskiye oranla daha negatif olduğuna dair duyumlar almış, hatta bir süredir aklımda olan bu anketi yapmaya da bu sohbetlerden sonra kesin karar vermiştim.

Sonuç olarak belirtmek isterim ki; Burada yazılanlar kişisel fikirlerim ve anket sonuçlarından oluşmaktadır. Hiç bir şekilde McDonald’s ve Burger King yetkilileri tarafından yaptırılmamıştır. Ayrıca anket Burger King Şirinevler şubesinde gerçekleşen üzücü olaydan önce yapılmıştır.

Anketin yapıldığı dosyayı incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

Yazı hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz.

Önerilerinizi ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Originally published at giraybatiturk.com on January 27, 2015.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store