Microsoft İlletinden Bir Kurum Nasıl Kurtuldu? Nasıl Linuxlaştık.

Yuri Korolyov
Nov 18, 2015 · 2 min read

Yaklaşık 4 aydır üzerinde çalıştığımız projeyi nihayet tamamladık. Günde her biri yaklaşık 1500–2000 arası hasta bakan 4 ayrı hastane 2 tıp merkezi 1 kreş 3 diyaliz merkezini nasıl tamamen Linuxlaştırdık anlatıyorum.

Evvela hastanede en büyük problem Otomasyon Linux’da çalışan bir otomasyonu kodlamak kolay değil. Kodlasak bile güncelleme dağıtmak çok zor yaklaşık 2000 tane client var muhteşem bir ağ trafiği demek. Hepsinden önce switchleri yeniledik ve kabloları elden geçirdik. Yeni HP G9 ve beraberinde storage olarak 3par aldık. Ve alt yapıyı oturttuk.

Hastaneler arası güçlü bir internet hattı kurduk diğer lokasyonlar ana merkeze vpn ile ağına dahil oldu buraya kadar sıkıntı yok.

Otomasyona gelince otomasyonu bir program olarak değil tamamen web arayüzüne döktük. Güncelleme dağıtmak yok her bağlanışta güncel haline bağlanıyor olunacaktı.

Bir diğer büyük sorun ise radyolojiydi. Çekilen MR, CR, CT’ler nasıl görüncekti derken İsveçli bir firma ile anlaştık yaklaşık 160 bin euroya mal oldu. Zaten pacs için bir programa ihtiyacımız vardı mevcut sistem her yıl şişiyor yeterli süre arşivleyemiyorduk. Sistem Windows’ta explorer ile sıkıntısız çalışıyordu. Web üzerinden ister dışarıdan ister içerden liteview bir tarayıcı eklentisiyle tarayıcı üzerinden her türlü görüntü rahatça incelenebilir hale geldi.

Office kısmına gelince geçtiğimiz sene Microsofttan fiyat almıştık 1500 client için öyle bir fiyat verdiler ki sanarsınız Microsoftun hisselerini alıyoruz. Fiyatı yönetime sunmadan ben reddetmiştim ve beraberinde Libre Office’e tamamen geçmiştik.
“Libre Office, nadirde olsa sıkıntı çıkartıp özellikle excel tipi dosyalarda veri kaybına uğrattı. Çözümü yedekten geri dönmek ya da bir kaç küçük IT numarasıyla çözülebiliyoruz ama çok büyük sorunlar teşkil etmedi.”

Gelelim hakiki soruna en büyük problem eski hasta verilerini yeni sisteme nasıl aktaracaktık uyum sağlayacakmıydı? Bunun için Rusya’dan iki eski dostu çağırmam yeterli oldu bir gecede hallettiler ve son bir yıllık veriyi yeni sisteme uyumlu hale getirdiler.

Mail sistemi ise zaten dışarıda kullanılıyordu Windows’da Thunderbird üzerinden kullanıyorduk. Aynı şekilde devam ettik.

Her şeyin üstesinden geldik lisanslı tek bir Microsoft ürünü kalmadı elimizde.

Ama tabi ki en büyük sorunu clientlerda yaşadık meşhur yavru ördek sendromunu yaşadılar alışmaları adapte olmaları 1,5 ay aldı. Tabi IT departmanıda yıllarca Windows üzerinde tecrübe kazandılar onlarda yavaş yavaş uzman olmaya doğru gidiyorlar sorunları daha hızlı çözer hale geliyorlar.

Sonuç;
-2000 client Windows ve Office lisansı derdinden kurtulduk.
-Cryptolocker ve tarzı virüslerden korkumuz yok işlemiyor bize. Anti Virüs lisans derdinden kurtulduk.
-Çöken bozulan bilgisayarlara müdahale etmek çok daha kolay oldu clientlerda veri tutulmuyor driver kurma bulma derdide yok otomasyon zaten tarayıcı üzerinden dakikalar içinde çözülüyor.

Olay böyle aşağı yukarı sorunuz olursa çekinmeden paslayın.

Ben İstanbul’dan ayrılıp tatile çıkalı 2 gün oldu şuan Greyhound’un Utah seferini yapan otobüsteyim sevgilimin yanına dönüyorum Ciao. :)
Opps! Sudo make me a sandwich

Yuri Korolyov
Sistemus Adminus.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store