Image for post
Image for post

Neden değişimle mücadele ediyoruz?

Bulunduğunuz durumdan memnun musunuz? Hepimizin hayatında memnun olmadığımız şeyler var, değiştirmek istediğimiz şeyler var. Sürekli daha iyiye ulaşmak için çabaladığımız şeyler var; spor yapmak, daha iyi beslenmek, daha verimli olmak, daha iyi bir şehire gitmek, daha iyi bir işte çalışmak, daha güzeli, daha iyisi…

Ama yinede hayatımızda büyük değişimler olduğunda hemen bununla mücadele etmeye başlıyoruz, değişimin tersi için çabalıyoruz, neden?

Problem: Stabil Kalmak

Image for post
Image for post

Aslında hayatlarımızın kesin olmasını istiyoruz. Belirlenmiş olmasını istiyoruz. Her gün gittiğiniz işinizde ne yapmanız gerektiğini, ne zaman yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oysa yeni bir işe girdiğinizde herşey sizin için belirsiz hale geliyor. O kadar çok belirsizliğin içerisinde hemen savunma mekanizmamız devreye giriyor ve sizi eski hayatınıza alışkanlıklarınıza çekmeye çalışıyor.

Aynı şey ayrılık acısı için bile geçerli!

Düşünün ki 2–3 yıllık bir ilişkiniz var. Hayatınızda artık o kadar çok şeyi belirlemişsinizdir ki; hangi şehirde oturacağınız, ne zaman evleneceğiniz, haftasonu ne yapacağınız, tatilde ne yapacağınız günlerinizin %50'den fazlası zaten bellidir. Oysa ayrıldığınız zaman bir anda günleriniz belirsizliğe düşer. Bu belirsizlik sizi eski sevgilinize iter ;)

Etrafımızdaki herkesin stabil olmasını isteriz. Kimsenin bizi şaşırtmasını beklemeyiz. Sürekli etrafımızda belirsizliklerin olduğu durumda huzursuz oluruz. Kimin ne yapacağını tahmin edebilmeyi isteriz. Böylece tüm ilişkilerimizde belirli bir güven oturturuz(güvenmeyeceğimizi bilmek de bir güvendir). Sağlığımızın stabil olmasını isteriz, hastalandığımızda moral bozukluğunun bir bölümüde belirsizliğe düşmemizdir. Etrafımızdakilerin hastalanmamasını, ölmemesini stabil kalmasını isteriz.

Evet mantığımız bunun mümkün olmadığını bilir ama sonuçta istediğimiz şey budur.

Ne yazıkki, etrafımız stabil kalan şeyler yerine sürekli değişen şeylerle çevrilidir. Kendinizi düşünün; hiç bir sene boyunca aynı şeyleri yapıp durdunuz mu? Bırakın bir seneyi gün içinde planladığımızın dışında o kadar çok şey yapıyoruz ki. İyi de neden?

Neden? Neden? Neden?

Image for post
Image for post

Çünkü biz makine değiliz. Beynimiz sürekli değişen, karmaşık, yeni şeyler üreten, değişken, dinamik bir yapı. Bir miktar suyu bir yere hapsetmeden katı bir şekil gibi durmasını sağlayabilir miyiz? İşte beynimizde su gibidir, onu sürekli bir rutin de hapsetmeden tutamazsınız.

Ama yinede stabil kalmak bizim için çok önemli, unutmayın istediğimiz şey stabil kalmak. Kendimizi geliştirecek olsa bile değişimin karşısında yine en çok kendimiz duruyoruz. Belirsizlikle mücadele ediyoruz, çünkü etrafımızdaki hiç bir şey stabil değil, hiç bir şey bizim fikirlerimizi takip etmiyor, hiç kimse bizim umduğumuz yerde değil. Bu yüzden hayal kırıklıklarımız, endişemiz, üzüntümüz, korkumuz.

Bırakın Değişsin!

Çözüm nedir? Kendimizi nasıl geliştireceğiz? Bu değişken dünyada endişelerimizden, belirsizlik karşısındaki korkularımızdan nasıl kurtulacağız?

Image for post
Image for post

Değişkenliği severek başlayalım. Düşüncelerimizi, korkularımızı, acılarımızı gerçekten sorgulayalım. Doğallığı görelim, şuan yüzleştiğiniz bir zorluk olsada zamanla yok olmaya başlayacağını farkedin. Etrafımızdaki hiç bir problem sonsuza dek sürecek bir anlaşma değil, bunu farketmeye başladığınız an sadece birer sis bulutları olduklarını anlayacaksınız.

Bu nedenle bu sisli havalarda, sis dağılana kadar oturun, gülümseyin ve sisin dağılmasını bekleyin. Her gün belki yeni bir alışkanlık için plan yapıyorsunuz ama ertesi gün bu plana uymuyorsunuz, unutmayın bu normal bir şey çünkü her gün değişmiş birisiniz. Kendi değişkenliğinizi inceleyin. Onun hakkında meraklı olun. Her şey artık daha güzel olacaktır, unutmayın bu sizsiniz, değişen siz. Değişkenlik sadece stabil olmayı istediğinizde kötüdür.

Ne zaman bir mücadeleye girecek olsanız değişkenliği kabul etmeye çalışın. Stabil olmasını umduğunuz şeylerin değişken iken de güzel olabileceğini keşfedin. Arkadaşça, merakla yaklaşın değişkenlere…

Ve gülümseyin, rahatlayın, sisin tadını çıkarın…

(daha fazlası)
https://www.quora.com/Why-does-life-change-as-we-grow-up
http://zenhabits.net/life-changing/
http://www.wikihow.com/Change-Your-Life
http://zenhabits.net/mist/

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store