Neden Hotmail Gibi Büyüyemezsiniz?

Lean Marketing
Aug 29, 2015 · 3 min read

İnternet girişimleri için hızla büyüyebilmek bugün artık bir ihtiyaç. İhtiyaç her geçen gün daha fazla hissedilirken hepimizin içinde boğulduğu bilgi kirliliği girişimciler için büyük bir tehdit oluşturur hale geldi. Girişimler büyüme süreçlerine yaklaşırken taktiksel çalışmaların sadece buz dağının görünen kısım olduğunu, taktikleri kopyala-yapıştır ile uygulamayla bir sonuç elde etmenin mümkün olmadığını bilmeleri gerekiyor.

Bugün başarılı girişimlerin büyüme sürecine baktığımızda, taktiklerin kopyalanmasının çok ötesinde, ideal kullanıcı kitlesinin iyi bir analizi ve kullanıcı motivasyonu çerçevesinde geliştirilen çalışmalar olduğunu görüyoruz. Kanallara ve kanallar üzerinde hangi taktikler uygulayabilirim üzerine odaklanmak yerine, kullanıcı ve kullanıcıyı ürüne neyin motive ettiği üzerine odaklanmamız gerekiyor. Bu yazıda Hotmail’in hikayesine daha yakından bakarak, kullanıcı motivasyonunu çözümlemenin neden önemli olduğunu ve taktikleri kopyalamanın neden çalışmadığını ele alacağım.

Hotmail’in Hikayesine Yakından Bakalım

Image for post
Image for post

Sabeer Bhatia ve Jack Smith bir işte çalışırken kendi işini kurmak isteyen iki girişimci adayı. Kendi işleriyle ilgili haberleşmek isterken patronlarının maillerini okumasından korktukları için iş emaillerini kullanamıyorlar. Kendilerinin bu problemlerini çözmesi için web tabanlı çalışan, kişisel email sistemini geliştirmeye başlıyorlar. Böylece 1996 yılında Hotmail ilk web tabanlı kişisel mail uygulaması olarak dünyaya geliyor.

Başlangıç aşamasında almış oldukları 300,000$ yatırım ile radyo ve outdoor reklamları yaparak büyümeye çalışıyorlar. Yapmış oldukları bu reklamlardan performans alamayan Hotmail için büyüme fikri, ilk yatırımcılardan olan, Timothy Draper’dan geliyor. Hotmail üzerinden gönderilen bütün emaillerin sonuna Hotmail’e üye olmaya yönlendiren mesajlar ekleniyor. Bunun sonucu olarak bugün hala konuştuğumuz bu örnek çalışma ortaya çıkmış oluyor.

Hotmail Neden Büyüdü?

Kullanıcı Motivasyonu ve Doğru Kanal

Kullanıcılarınızın dünyasını ve ürünün bu dünyadaki anlamı anladığınızda artık bunu doğru kanal üzerine yansıtmak kalıyor. Değer önerisinin gerçek etkisini gösterebilmesi için mesajın doğru kanal üzerinden iletilmesi gerekiyor. Kanal üzerinde kullanıcının motivasyonun ne olduğu çok önemli. Hotmail örneğinde değer önerisi için radyo ve outdoor reklamlar kullanıcı motivasyonu için doğru kanal değildi. Fakat bir arkadaşının kişisel emailinden gelen mesaj içeriği değer önerisi için doğru bir kanaldı.

Özetlemek gerekirse bir girişim için büyüme sadece taktiksel çalışmalardan oluşması imkansız. Hem başarılı örnekleri incelerken hem de girişiminiz için çalışma yaparken taktiklerin buz dağının görünen kısmı olduğunu unutmayın. Sadece taktiklere takılıp, kalmak; taktikleri kopyalayıp-yapıştırmak enerjinizi ve zamanınızı boşa harcamaktan başka bir sonuç getirmez. Büyüme sürecinde performans alabilmek için kullanıcılarınızın dünyasını iyi bir şekilde analiz etmeniz, bu dünyanın temellerini anlamanız gerekiyor. Kullanıcılarınızı ve ürününüzün kullanıcı için ifade ettiği anlamı bulduktan sonra kendi ürününüz için çalışacak taktikleri keşfetmeye başlamalısınız.

Growth Hacking’e Başlangıç Yayında!

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store