Image for post
Image for post

Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun?

İbrahim Sarbay
Feb 15, 2017 · 1 min read

Ben, var ya ben…

Ben bir ana – babadan doğdum.

Ağladım, ağladığım, güldüm.

Düştüm kalktım, düştüm kalktım, yürüdüm.

Okul yollarında ayaklarımı sürüdüm.

Hayaller kurarak sınav peşinde dirsek çürüttüm.

Diploma dedikleri bir sayfa uğruna yıllar harcadım. Bulduğum her fırsatta övündüm.

Herkesin elinde aynısını gördüm üzüldüm.

İş aradım, iş buldum, iş bıraktım, iş buldum, kariyer yolunda yürüdüm.

Çok el öptüm, çok diz büktüm.

Olmuyorsa maske taktım, yetmediyse ideallerimi yaktım.

Yüzüme serpildi çizgiler… Saçlarıma karlar yağdı.

Büyüdükçe, büyüdüm.

Kim bilir nerede beni bekleyen bir parça toprağa doğru yokuş aşağı sürüyor yolculuğum.

Şimdi sen, beni herhangi biri mi sanıyorsun?

Beni kendinle bir mi tutuyorsun?

Ben var ya ben…

Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store