Seveceğini Düşündüğüm Süpersonik Afiş Tasarımcıları

Bu yazıda The Seattle Istanbul Poster Show sergisinde afişlerini görüp çok beğendiğim tasarımcıların dünyasına konuk olacaksın.

Aycan Doğanlar
Feb 10, 2017 · 4 min read

2016 Aralık’ın ikinci haftasında Daniel R. Smith ve Ardan Ergüven’in küratörlüğünde gerçekleşen The Seattle Istanbul Poster Show adlı afiş sergisine gittik. Saçma sapan bi’ kağıda en beğendiğim afiş tasarımcılarının isimlerini not almışım. Böyle bir yazı oluşacağını düşünmemişim ki kağıdı sırt çantamın derin karanlığında, üstüne çeşitli defter ve kitaplar konmak suretiyle buruşup yaşlanmaya terk etmişim.

Bir kağıt yedi defadan fazla katlanmaz derler ya, bu kağıt kendi alanında rekor kırmış; önemsiz bölgeleri yırtılmış, bazı alanları ıslanmış, kurumuş, kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş… Ne diyorum ben ya?

Kısacası, bütün bunlara rağmen not aldığım isimlere en ufak bir zarar bile gelmemişti. Ben de atmadan önce bir işe yarasın diyerek bu isimleri seninle ve tabii ki diğerleri ile buluşturmaya karar verdim.

GMK’dan edindiğimiz bilgilere göre;

Sergide ABD ve Türkiye’den 58 tasarımcının toplam 90 afişi yer alıyor. Seattle ve İstanbul arasında görsel bir diyalog kurmayı amaçlayan etkinlik ABD ve Türkiye’de üretilen kültürel afiş tasarımlarına odaklanıyor. Sergi iki farklı coğrafyada tasarlanan afişleri kavramsal ve estetik bir ilişki çerçevesinde bir araya getirirken aynı zamanda kültürlerarası iletişimi desteklemeyi amaçlıyor.

İstersen, aynı amaç ve konseptle gerçekleştirilen Seattle Havana Tehran Poster Show’u da inceleyebilirsin.

Az sonra ne olacak biliyor musun? Deneysellik. Deneysellik ve… deneysellik! Yazıyı şu şarkı (Spotify ya da SoundCloud) eşliğinde okursan gördüklerin hareket etmeye başlayacak. Parti başlasın!

Volkan Ölmez

Geray Gençer

Ally Creighton

Bülent Gültek

Behance sayfasına buradan, instagram profiline de buradan ışınlanabilirsin ve mutlaka ışınlanmalısın dostum.

Sean Wapple

Sarp Sözdinler

Dan Stiles

Trevor Basset

Fırat İtmeç

Chris Bigalke

Burak Birinci

Erman Yılmaz

Bonus: Vasjen Katro

Bonus: typo/graphic posters

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

— Aycan

Buraya kadar geldiysen ve yazıyı sevdiysen, önermeyi (orada bir yerde bir kalp olacaktı…) ve paylaşmayı unutma olur mu? :)

Yazının kişisel blogumdaki bağlantısı; http://pinquitte.com/sevecegini-dusundugum-supersonik-afis-tasarimcilari.html

Sosyal medyada ben;

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store