Zaman Doldu, Ne Kadarı Gerçek Oldu?

Giray BATITÜRK
Aug 25, 2015 · 3 min read
Image for post
Image for post

Geleceğe Dönüş 2 filmini hatırlayanlar bilir. Orada ana karakterimiz Marty Mcfly ve Doktor Emmet Brown bir hatayı düzeltmek için geleceğe gitmek zorundadırlar ve bu tarihte 2015’tir. O zamanlar gelecekte (2015’te yani) uçan arabalarımız ve uçan kaykaylarımızın olacağı, ufacık bir pizzayı mikrodalga fırına attığımızda tüm aileye yetebilecek büyüklükte bir pizzaya dönüşebileceği düşünülmekteydi. Bu öngörülerden bazıları gerçekleşti;

Uçan kaykay ( Hover Board ) :

Hendo adında bir kickstarter projesi ile hayata geçti ve ilk prototipi 10.000$’a alıcı buldu. Ürünün tek kötü yanı, şu an için sadece metal yüzeylerde çalışabiliyor olması.

Video konferans :

Skype ve Google bunu gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Oyunları oyun kolu olmadan oynamak :

Filmde Marty cafede silahlı bir oyun oynarken 2 çocuk arasında şöyle bir replikten geçiyor:

Sen hala oyun oynamak için oyun kolu mu kullanıyorsun?

Filmden çıkıp gerçek hayatımıza bakarsak; Wii, Xbox Kinect ve Playstation gibi markalar tarafından üretilen ürünlerle yıllardır oyun kolu olmadan oyun oynanabildiğini görüyoruz.

Image for post
Image for post

Tavuk sesi çıkarma :

Filmde Biff’in oğlu Griff’in Marty ile dalga geçerken ceketindeki düğmeye basarak tavuk sesi çıkardığı sahne için de gerçekleştirildi diyebiliriz. Şöyle ki; artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefonlarımız sayesinde tek tuşa basarak biz de istediğimiz sesi çıkartabiliyoruz.

Biometrik insan tanıma :

Filmde Marty’in kız arkadaşı bayılıyor ve 2 kadın polis tarafından bulunuyor. Polisler kızın kimliğini tespit etmek ve evine bırakabilmek için parmak izini okutuyorlar. Biz de günümüzde Iphone 6 gibi cihazlarda telefon kilidini açmak için parmak izi okutma teknolojisini kullanır duruma geldik. Polislerin de bizi tanımak için bu teknolojiden faydalanacağı günler o kadar da uzak değil.

Image for post
Image for post

Taksilerde parmak iziyle para ödeme :

Filmde Biff taksiden inerken tablet gibi bir ürüne parmak izini okutarak ücretini ödüyor ve iniyor. Günümüzde henüz taksi ücretlerini parmak izimizi okutarak ödeyemiyor olsak da, bu amaçla tabletlerin taksilerde kullanılması ve parmak izi ile ödeme yapılması hiç de uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor. Hali hazırda Uber gibi firmalar taksiciden bağımsız para ödeme sistemleri geliştirdi bile.

Image for post
Image for post

Akıllı gözlük :

Filmde Marty’nin çocukları yemek masasında kullandıkları akıllı gözlükleri sayesinde evin telefonunun çaldığını ve arayanın kim olduğunu görebiliyordu. Google Glass bunu gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Filmde 2015 itibariyle gerçekleşmesi öngörüldüğü halde hala gerçekleşleşmeyenler de var tabi ki, bunlardan ilk aklıma gelenler; uçan araba, kendi kendine vücuda oturan ve kuruyan mont, ve bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen ayakkabı.

Sizin aklınıza gelen varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz.

Eğer yazımı beğendiyseniz başkalarının da faydalanması için aşağıda ki butonlara tıklayarak paylaşabilirsiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Originally published at giraybatiturk.com on January 6, 2015.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store