UILabel

Bütün uygulamalarda bulunan UILabel elemanı ile uygulamalarınıza yazılar ekleyebilirsiniz.

Halil Özel
Oct 27, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

Bugünkü yazım ile sizlerle yepyeni bir seriye başlayacağız. iOS dünyasında projeler geliştirirken kullandığımız birçok arayüz elementinin nasıl oluşturulacağını ve düzenleneceğini sizlerle paylaşacağım.

UILabel Nedir?

Image for post
Image for post

UILabel Özellikleri

  • Yazı
  • Renk
  • Hizalanma
  • Satır Sayısı
  • Davranış

UILabel’ı tanıdığımıza göre artık uygulamamıza geçebiliriz. Öncelikle belirtmeliyim ki bu projede Storyboard kullanmayacağız. Yeni bir Xcode projesi oluşturalım ve tüm aşamaları kod ile yapacağımızdan ViewController.swift dosyasına gidelim.

Tüm kodlarımızı ViewDidLoadfonksiyonu içerisinde yazacağız. Bunun nedeni sayfamız henüz ekrana gelmemişken arayüz elemanımızı oluşturmak ve düzenlememizdir.

Adım 1

let myLabel = UILabel()

Adım 2

myLabel.frame = CGRect(x: 45, y: 300, width: 280, height: 140)

Adım 3

myLabel.text = "Merhaba TurkishKit!"

Adım 4

UIFont 2 farklı şekilde kullanılabilir. Apple’ın farklı işletim sistemlerinde kullandığı farklı fontlar vardır. Bu font, iOS’in son sürümü olan iOS 12'de Apple’ın tasarladığı San Francisco’dur.

İşletim sistemin kendi fontunu kullanmak isterseniz;

myLabel.font = UIFont.systemFont(ofSize: 32.0, weight: .bold)

Size: Fontunuzun ‘points’ türünden boyutu.

Weight: Fontunuzun stilidir. Örn: .bold, .black, .thin

Kendi özel fontunuzu kullanmak isterseniz;

myLabel.font = UIFont(name: "Montserrat-Regular", size: 17.0)

Name: Fontunuzun Xcode projenizdeki adı.

Size: Fontunuzun ‘points’ türünden boyutu.

Adım 5

UIColor’da Apple tarafından tanımlanmış bazı renkler: .gray, .blue, .pink, .red

myLabel.textColor = UIColor.black

Adım 6

NSTextAlignment Temel Türleri: .left, .center, .right

myLabel.textAlignment = .center

Adım 7

‘0' değeri sınırsız satır anlamına gelmektedir.

myLabel.numberOfLines = 1

Ara Adım

myLabel.adjustsFontSizeToFitWidth = true

Adım 8

view.addSubview(myLabel)
Image for post
Image for post

Deneyim Zamanı!

Image for post
Image for post

Bu yazımda UIKit kütüphanesinin en çok kullanılan arayüz elementi olan UILabel’ın nasıl oluşturulacağını ve özelleştirilebileceğini öğrenmiş olduk. Sizler de bu özellikleri kendinize göre düzenleyip farklı kullanım senaryolarına adapte edebilirsiniz. “Swift ile UIKit” serisinin gelecek yazılarında görüşmek üzere! Kendinize iyi bakın 😀

TurkishKit

Apple dünyasında sınırları belirleyecek nitelikte…

Halil Özel

Written by

Android Developer 👨🏻‍💻

TurkishKit

Apple dünyasında sınırları belirleyecek nitelikte uygulamalar tasarlamak ve geliştirmek isteyen lise & üniversite öğrencilerinin buluşma noktası.

Halil Özel

Written by

Android Developer 👨🏻‍💻

TurkishKit

Apple dünyasında sınırları belirleyecek nitelikte uygulamalar tasarlamak ve geliştirmek isteyen lise & üniversite öğrencilerinin buluşma noktası.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store