TurkishKit
Published in

TurkishKit

UIKit: UIButton

UIButton ile uygulamalarınıza butonlar ekleyerek istediğiniz aksiyonları çalıştırabilirsiniz.

--

--

TurkishKit; Apple platformlarında kodlama, dijital tasarım ve yaratıcılık alanlarında eğitici dijital içerikler yayınlar, etkinlik ve eğitimler düzenler.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store