Amazon Lightsail Üzerine Ubuntu ve VestaPanel

Erhan KARACA
Feb 7, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Vesta Panel

Uzun süredir basit bir panel olsun alt tarafı web yayınlayacağım mail de istemiyorum başka hiçbirşey de deyip duruyordum.

Neyse ki Open Source camiası yine yapmış yapacağını. [alkışlı smiley]

Aslında son 2 yıldır Vestapanel üzerine çalışan bir test sunucumuz var ama cesaret edip bir türlü tam anlamıyla bu panel üzerinden hizmet vermeye geçmemiştik.

Ve beklenen an…

Lightsail nedir ki acep?

Lightsail Amazon Web Services tarafından “Bu EC2 çok karmaşık basit olsun azcık bu işler artık” diyen bir abimizin bize sunduğu basit yollu bir VPS servisidir. Aslında DigitalOcean’ı kıskandılar da diyebiliriz neyse… Ayrıntılı bilgi

Vesta Paneli Kuralım

Çok basit ya. Lightsail üzerinden birkaç tık ile Ubuntu VPS nizi oluşturun SSH ile sunucuya bağlanın. (Bu bölümleri hızlı geçiyorum birsürü döküman var)

Adım 1 — Önce ayarlar

 • Lightsail üzerinden oluşturduğunuz sunucunuza bir sabit ip ekleyin
 • Firewall üzerinden 8083, 21 portlarını ve 12000–12100 port aralığına izin verin

Adım 2 — Kurulum

 • SSH üzerinden sunucunuza bağlanın
 • curl -O komutu ile vesta kurulumunu indirin
 • Standard Mod: bash vst-install.sh ile kurulumu yapın
 • Sadece Web Sunucusu Modu: bash vst-install.sh — nginx yes — apache yes — phpfpm no — named no — remi yes — vsftpd no — proftpd yes — iptables no — fail2ban no — quota no — exim no — dovecot no — spamassassin no — clamav no — softaculous no — mysql yes — postgresql no
 • Önemli Not 1: bu işlemi superuser ile yapmalısınız bunun için bu komutların başına sudo ekleyin.
 • Önemli Not 2: superuser parolası nasıl değiştirilir için buraya bakın

Adım 3 — Konfigürasyon

 • https://<IP-ADRESİ>:8083 üzerinden panele giriş yapın.
 • En üst bölümden “Server” kısmına gelin orada servisleri göreceksiniz
 • Aslında genel olarak bir ayar yapmanıza gerek yok ama FTP konusunda problem yaşayabilirsiniz. VPS ler NAT’landığından dolayı FTP sunucusunu PASSIVE MODE a almanız gerekiyor. Burada da 2 seçenek var vesta panel kendi ftp server’ını ve proftpd kullanabiliyor. Kendi ftp sunucusu için
  vsftpd servisine configure diyin çıkan konfig dosyasının en sonuna pasv_address=<SABİT YAPTIĞINIZ DIŞ IP ADRESİ> ekleyin. Proftpd için ise aynı işlemlerde bu sefer proftpd servisine configure diyip MasqueradeAddress <SABİT YAPTIĞINIZ DIŞ IP ADRESİ> ekleyin

Bu işlemleri tam yapınca sisteminizin sorunsuz çalışıyor olması lazım ama olaki bir problem yaşarsanız yada ek bir konfigürasyon merak ediyorsanız sormaktan çekinmeyin.

ve son olarak yaşasın Open Source….

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize…

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store