Frontend Developer’ın kendini “Tank” sandığı yer “Console”

Erhan KARACA
Jan 29, 2018 · 2 min read

Hepimiz eminim ki “The Matrix” filmini izlemişizdir. İşte orada bir sahne vardır meşhur Tank’in koltuğa oturup akan kodları izlemesi. Aaaaa evet hatırladınız :)

Image for post
Image for post

İşte Frontend developerlar içinde browserların konsol ekranı buna yakın birşeydir. Belkide sitelerden çok artık konsol ekranlarında zaman geçiriyoruz.

Peki bu güzel ve faydalı aracın özelliklerine detaylıca bakalım mı?

Öncelikle objeye bakalım

console.log(window.console)

Image for post
Image for post
Console objesinin özellikleri

// Metin yazdırma
console.log (‘Merhaba Dünya!’);

// Bir değişkeni yazdırma
const sayi = 3;
console.log (sayi);

// İşlem
console.log(2 + 4);
console.log(‘Sayı: ${sayi}’);

// Şartlar
console.log( sayi > 5);

// Ternary
console.log((sayi > 5) ? ‘evet’: ‘hayır’);

Hata Yazdırma

Image for post
Image for post

Uyarı Yazdırma

Image for post
Image for post

Obje Detayları

Image for post
Image for post

Assertion

Image for post
Image for post

Konsolu Temizleme

console.clear();

Tablo Çıktısı

Image for post
Image for post

Süre Bloğu

Image for post
Image for post

Gruplama

Image for post
Image for post

Okuduğunuz için teşekkürler.

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize…

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store