WebSocket Nedir?

Buket Çataroğlu
Dec 29, 2019 · 2 min read

Websocket teknolojisi; sürekli açık olan bir TCP bağlantısı üzerinden çift yönlü mesaj gönderebilme işlemini yapabilen bir protokoldür. HTTP protokolüne uygun olmayan real time web uygulamalarımızdaki karmaşık yapının basitleştirilmesini sağlar.

WebSocket internetin karmaşık haberleşme işlemlerini gerçek-zamanlı olarak gerçekleştirebilmesini sağlayan bir sistemdir. WebSocket, istemciye bir bağlantı kurup bu bağlantıyı istediği kadar sürdürebilmesini ve veriyi iki taraflı olarak hem almasını hem de göndermesi işlemini gerçekleştirir WebSocket ile isteyen istediği tarafa, istediği veriyi gönderebilir.

Akıllı telefonlardan, tabletlerden, masaüstü uygulamalarından, tarayıcılardan bir sunucu ile WebSocket haberleşmesi gerçekleşebiliyor. Bu iletişim de istemci ve sunucu birbirlerini beklemeden eş zamanlı olarak karşılıklı paket alışverişinde bulunmakta. Chat ara birimleri, borsa ürünleri, gerçek zamanlı oyunlar ve benzeri örneklerde WebSocket modeli kullanılabiliyor.

NEDEN WEBSOCKET

 • Sohbet,oyun ve gerçek zamanlı web uygulamaları sürekli olarak veri alışverişinde bulunur. Sunucu sadece istemciden gelen isteklere göre cevap verir İstemci sunucudaki değişikliğe yeni bir istekle ulaşır.Yeni bir istek HTTP protokolündeki kuralların tekrar edilmesine ve fazla trafik kullanımına neden olur.Trafik kullanımı ve HTTP protokolüyle gerçek zamanlı uygulamaların yönetilmesi maliyetli ve zor olduğundan dolayı websocket kullanılır.

WEBSOCKET NASIL KULLANILIR

•Websocket kullanımı için websocket sunucusuna(Node js) ve websocket Apı destekleyen tarayıcıya (crome) ihtiyaç duyar . Websocket API içinde veri alışverişlerinde kullanılan çeşitli özellik olay ve metotlara sahip WebSocket sınıfı yer alır.

 • Kısaca Websocket teknolojisinde;
 • Bir istekte bulunulduğu zaman cevap beklenilmemektedir. Tabi isteğe ya da ihtiyaca göre cevapta dönülebilir.
 • WebSocket protokolü, İnternet iletişiminin genel giderlerini azaltır ve Web sunucuları ve istemciler arasında verimli ve durumlu iletişim sağlar.
 • Çok hızlı ve ucuz olmasının çok ötesinde sunucu ile istemci arasında herhangi bir ara yazılıma veya uygulamaya gerek duymaz.

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

  Buket Çataroğlu

  Written by

  Turuncu Internet Solutions

  Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade