Windows Üzerine Kendi Git Sunucunuzu Kurun

Erhan KARACA
May 4 · 2 min read
Image for post
Image for post

Uzun zamandır kendi private git sunucumu kullanıyorum ve artık bunu upgrade etmek ve yeni fonksiyonlar kazanmanın zamanı geldiğini düşünüyordum biraz araştırmanın ardından Gitea’nın ihtiyaçlarımı karşıladığına kanaat getirdim.

Gerçi ben bu işleri yaparken github bildiğiniz gibi ücretsiz bir duruma geldi ama yinede kendi imkanlarınız varken neden başka servislerden medet umasınız ki!

Lafı uzatmadan başlayalım.

Gitea, go ile yazılmış bir git sunucusu ve performans bakımından 1–100 arası ekiplerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Ön hazırlık

Öncelikle unucunuzda go yüklü değilse bunu kurmanız gerekiyor bunun için aşağıdaki linke gidin ve kurulumu basitçe gerçekleştirin.

Ayrıca golang’ın paketleri çekebilmesi için sisteme git client da kurmanız gerekiyor onuda aşağıdaki linkten indirip kurun.

Kurulumdan sonra bir command-prompt penceresi açın ve aşağıdaki sırayla işlemleri takip edin.

  • mkdir %GOPATH%
  • cd %GOPATH%
  • go get -d -u code.gitea.io/gitea
  • cd “%GOPATH%/src/code.gitea.io/gitea”
  • go build

İsteğe Bağlı: bu işlemleri bitirdikten sonra gitea klasörünü olduğu gibi c dizini altına “c:\gitea” şeklinde taşıyabilirsiniz.

gitea’yı çalıştırmak için

gitea web

ardından http://localhost:3000 ile gitea arayüzüne erişebilir ve ilk kurulumları yapabilirsiniz.

Servis Olarak Çalıştırın

Tabiki bu şekilde her seferinde bu uygulamayı elle başlatmayacağız. Hadi gelin servis olarak tanımlayalım.

C:\gitea\custom\conf\app.ini dosyasına gidin ve RUN_USER = git yazan yeri RUN_USER = COMPUTERNAME$ yapın

Ardından yeni bir komut satırı açın ve aşağıdaki komutu yazın.

sc create gitea start= auto binPath= “”C:\gitea\gitea.exe” web — config “C:\gitea\custom\conf\app.ini””

Son olarak windows servislerinden (services.msc) gitea servisini bulun ve sağ tıklayıp çalıştırın.

Hepsi bu kadar. Hayırlı olsun.

Referanslar

https://docs.gitea.io/en-us/install-from-source/
https://docs.gitea.io/en-us/windows-service/

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Erhan KARACA

Written by

Co-Founder at Turuncu Internet Solutions

Turuncu Internet Solutions

Kazanma isteği, başarılı olma isteği ve tam potansiyelimize ulaşma isteği, bir kelimeye anlatılabilir “Mükemmellik”. Uygulama geliştirmenin her aşamasında, planlamadan teslimata kadar mükemmellik işimizin sırrıdır.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store