Waarom de Transformatie Podcast? Het achtergrondverhaal van Sjanett de Geus

Waarom een podcast beginnen over Transformaties? Omdat ik niet anders kan. En omdat ik geloof in ‘scaffolding’: jezelf omringen met mensen, kennis en ervaringen waar jij je aan op kan trekken om een betere versie van jezelf te worden.

Het heldenverhaal met de persoon die obstakels en uitdagingen op zijn pad tegenkomt en de onzekerheid tegemoet treed om daar uiteindelijk als overwinnaar van thuis te komen, vormt daarbij mijn grootste inspiratiebron. Want we komen allemaal ‘shit’ tegen, maar de keuze is aan jou hoe je daar mee om gaat en wat je daarvan meeneemt.

Sjanett de Geus Podcast

In deze introductie aflevering word ik geïnterviewd door Michel Vos en komt aan bod:

  • Wat is het achtergrondverhaal van Sjanett de Geus?
  • Wat kan je van de Transformatie Academie podcast verwachten?
  • Wie staan er nog op mijn wensenlijstje om geïnterviewd te worden?

We gaan behoorlijk diep en ik denk dat je na het luisteren meer weet over mij dan mijn ouders, maar je weet daarna ook wie mijn grootste inspiratiebronnen zijn en waarom ik niet trots, maar ook niet spijtig ben over mijn verleden en hoe en waarom ik mezelf de afgelopen 10 jaar steeds met horten en stoten heb kunnen transformeren.

Bekijk

Luister

Of luister in je favoriete podcast app, op Spotify of iTunes.

Over Sjanett de Geus


Originally published at Twelve Waves.

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade