XII Waves Transformatie Podcast #37

Weet jij wat je eten eet? In deze aflevering leggen Eugenie Benda en Leon Stam van De Woeste Grond uit waarom dit essentieel is. Niet alleen voor jouw gezondheid, maar ook voor het welzijn van de dieren. In een tijdperk waarin steeds meer mensen plantaardig gaan eten (waaronder ikzelf) vond ik het interessant om in gesprek te gaan met een slager die verassend genoeg heel veel vegetariërs en veganisten in het klantenbestand heeft. Want af en toe natuurvlees eten blijkt helemaal niet verkeerd!

De Woeste Grond podcast

De opname was in het prachtige Orvelte (in Drenthe) om de hoek van een schapenkooi. Die Schoonebeker schapen kwamen halverwege de aflevering dan ook samen met de herder voorbij gewandeld.

De Woeste Grond is een slagerij die meukvrij vlees levert. Vlees dat vrij is van antibiotica, medicijnen en ontwormingsmiddel en van dieren die niet bijgevoerd zijn met mais of soja. De dieren die in de eigen slagerij worden uitgebeend komen van natuurboeren en schaapherders, zoals die in Orvelte.

Wat ik prachtig vond om te zien is dat de ondernemer zich aanpast aan de natuur, en niet andersom. Het vlees wordt niet geleverd op bestelling, maar als bijvoorbeeld een kudde moet worden uitgedund. Het lijkt heel idealistisch en ik vroeg ze dan ook, kunnen we iedereen in Nederland op deze manier voeden? En moeten we überhaupt wel vlees eten?

We hebben het niet alleen over natuurvlees en het slagersvak, maar ook over de jacht, intuïtief eten, de smaak van vroeger en tegenslagen uit onverwachte hoek. Wat me het meest is bijgebleven is met hoeveel respect, integriteit en passie deze ondernemers over de dieren en hun welzijn praten.

In deze podcast leer je onder andere:

  • Wat is natuurvlees?
  • Is er genoeg natuurvlees voor alle Nederlanders?
  • Hoe kan je slager zijn en begaan zijn met het welzijn van dieren?
  • Wat gebeurt er met het vlees uit de Nederlandse vleesindustrie?
  • Hoe werkt de jacht?

Een gesprek dat mij enorm de ogen heeft geopend en ik wens jou hetzelfde toe. Heel veel luisterplezier!

Bekijk

Luister

Over De Woeste Grond:


Originally published at Twelve Waves.

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade