Suzanne van Schaik over geld, ondernemen, groeien en moed

XII Waves Transformatie Podcast #44

Suzanne van Schaik is businesscoach voor high-end ondernemers. Ik ontmoette Suzan een jaar geleden tijdens een van onze mastermind-bijeenkomsten en haar drive viel toen al me enorm op. Ik ben haar blijven volgen en ze inspireerde me met hoe ze zich profileert, waar ze voor staat en hoe ze ervoor kiest om haar zowel haar onderneming als haar leven in te richten. Tijd voor een gesprek dus!

Suzanne van Schaik Podcast

Ik heb het met Suzanne onder andere over geld en persoonlijke ontwikkeling. Toen ze me vertelde hoe (het vergaren van) rijkdom een middel voor haar is om als persoon te groeien, viel me op dat ik dit eigenlijk net zo doe, maar dan op het gebied van liefde. Suzanne stelde me hier een aantal vragen over en vandaar dus ook het ongeplande (maar erg leuke) uitstapje naar polyamorie en een aantal van de lessen die ik tot nu toe hieruit geleerd heb.

In deze podcast leer je:

  • Wat betekent angst voor armoede en hoe ga je daar mee om?
  • Hoe kan je leren om hogere bedragen te vragen voor je service of dienst? En waarom is dat belangrijk?
  • Hoe kan je geld als middel voor persoonlijke groei inzetten?
  • Hoe kan je liefde als middel voor persoonlijke groei inzetten?
  • Wat is de wet van aantrekking en hoe helpt je dat in je onderneming?
  • Waarom zou je geen WhatsApp meer willen?

Fijn dat je weer kwam lezen/kijken/luisteren en graag tot de volgende!

Bekijk

Luister

Over Suzanne van Schaik

Site: https://www.suzannevanschaik.nl


Originally published at Twelve Waves.

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade