Alex Malone over plaats-onafhankelijk werken als digitale nomade, balans en burn-out

Alex Malone is digitaal strateeg en reist al werkend de hele wereld over. Naast digitale strategie adviezen helpt ze met haar tweede bedrijf Meetings in the Sun organisaties en zelfstandigen de switcht te maken naar plaats-onafhankelijk werken. Klinkt heel gaaf en avontuurlijk, maar is het geen vlucht? En maak je het jezelf daarmee niet heel erg moeilijk?

Alex Malone Podcast

Ik heb het met Alex niet alleen over digitale nomade zijn, social media, personal branding en online ondernemerschap maar ook over burn-out, focus, beperkende overtuigingen, balans bewaren in je agenda, falen, zelfvertrouwen, trots en doelen stellen. Een onmisbare aflevering voor alle ambitieuze (en eigenwijze) millennials onder ons ;-)

In deze podcast leer je:

  • Hoe kan je als digitale nomade je bedrijf opbouwen in het buitenland?
  • Is het over 5 jaar nog relevant wat we nu op social media aan het doen zijn?
  • Waarom zou je onrealistische doelen moeten stellen?
  • Wat is een workation?
  • Hoe word je succesvol als online ondernemer?

Volgend jaar mei organiseert Alex een workationin Kaapstad. Een fantastische reis waarbij je met een klein groepje (online) ondernemers niet alleen op prachtige locaties gaat werken, maar ook echt naar je bedrijf gaat kijken om te zien hoe en waar je de next step kan maken.

Overigens heb ik een aantal blogposts geschreven voor Meetings in the Sun over doelen stellen en bereiken en het vinden van de juiste mindset. Bekijk ze hier.

Fijn dat je weer kwam lezen/kijken/luisteren en graag tot de volgende!

Bekijk

Luister

Over Alex Malone

Website: www.meetingsinthesun.nl
Instagram: www.instagram.com/mybigworldworktrip
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexmalonenl/

Genoemd boek:

Ook interessant:


Originally published at Twelve Waves.

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade