Leroy Naarden: haal meer uit je leven

XII Waves Transformatie Podcast #50

Leroy Naarden was de allereerste gast die ik in de podcast had. Iets meer dan een jaar geleden. En wat is er in de tussentijd veel gebeurt! Zo heeft Leroy inmiddels een boek geschreven waarin het niet langer gaat om het halen van je doelen, maar om meer uit je leven te halen.

Leroy Naarden Podcast

Reden dus om Leroy voor deze mijlpaal van de Transformatie Academie uit te nodigen. Het is altijd een enorm plezier om met Leroy de diepte in te duiken en ik heb echt weer genoten van dit gesprek.

In deze podcast leer je:

  • Waarom moet je het leven niet te serieus nemen?
  • Wat is het doel van het leven (volgens Leroy)?
  • Hoe kan je leren om meer geduld te hebben?
  • Hoe kan je je omgaan met weerstand en tegenslagen?
  • Waarom is het stellen van vragen belangrijk?
  • Hoe verhoudt wetenschap zich tot spiritueel inzicht en groei?

Geïnspireerd door Leroy en ben je benieuwd naar zijn boek? Op www.leroynaarden.nl/tap2018 kan je een gratis audioversie van een hoofdstuk uit “Haal meer uit je leven” downloaden!

En zoals gezegd dus een mijlpaal voor de podcast! Ik heb zo veel geleerd het afgelopen jaar en ik ben zo ontzettend dankbaar! Niet alleen de gasten en alle wijze lessen die ze wilde delen, maar ook jij als luisteraar/kijker/volger! Dank dat je dit voor me mogelijk maakt (en al helemaal voor de lieve en aansporende reacties)!

Bekijk

Luister

Over Leroy Naarden

Site: www.leroynaarden.nl en www.physiqfitness.nl

Genoemde boeken:

David Hawkins — Power vs. Force


Originally published at Twelve Waves.

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade