Inzichten uit 1 jaar podcasten

XII Waves Transformatie Podcast #52

Vandaag luister je naar de 52ste podcast! Ik ben nu iets langer dan een jaar bezig met het podcasten en vind ik deze aflevering wel geschikt om even stil te staan bij wat er gaat komen en wat de toekomst brengt. Maar het is ook fijn om terug te kijken op het afgelopen jaar, want er is zoveel gebeurd!

Inzichten uit 1 jaar podcasten

Deze 52ste aflevering doe ik niet alleen, maar samen met Anne Neijnens. Ik ken Anne al een aantal jaar en we hielden deze podcast LIVE in haar online community. We bespreken o.a. onze grootste lessen na 1 jaar podcasten, welke gast de meeste indruk op ons maakte en wat de leukste reacties zijn geweest. Ook hebben we het over waarom we beiden een podcast zijn begonnen, de grootste blunders die we hebben gemaakt, online zichtbaar zijn en blokkades.

We stuitten daarnaast op een super interessant zijspoor tijdens het gesprek, namelijk de money mindset: het durven geld vragen voor wat je aan het doen bent.

In deze podcast leer je:

  • Hoe ben ik begonnen met een podcast?
  • Wat is de kracht van een podcast?
  • Welke podcastafleveringen zijn het meest populair?
  • Verdien ik geld met mijn podcasts?
  • Wat komt er allemaal bij kijken bij het maken van een podcast?
  • Welke gasten kunnen jullie de komende tijd nog verwachten?

Ik doe deze podcast niet alleen voor mezelf maar ook voor jou als luisteraar. Dankbaar dat je er bent en dat we samen mogen leren en groeien.
Veel luisterplezier en ik kan nu al niet wachten tot de 100ste aflevering! Anne ik hebben spontaan in deze aflevering besloten dat we daar een live dag van gaan maken :-)

Bekijk

Luister


Originally published at Twelve Waves.

Sjanett de Geus, MSc

Written by

Sjanett is vice-president van Twelve Waves en daarnaast entrepeneur, spreker, psychologisch wetenschapper, podcaster en meervoudig kampioen kettlebellsport

Twelve Waves

Wordt weer de held van jouw eigen verhaal en creëer bewust het leven te waar jij van droomt: Lifecrafting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade