Harmónia postavená na rozdieloch

Zuzana Galova
Apr 7, 2017 · 3 min read

Tento post je venovaný ženám (nielen) v kuchyni, lebo ženy treba oslavovať stále. Aj keď je naša práca svojou povahou sparťanská, bez ich empatie a mäkkosti sa nezaobíde. Vivat kubistické ženy!

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

Viete, čo je najlepšie na rozdieloch medzi mužmi a ženami? To, že sú, lebo ako celok fungujú dokonale! Náš šéfkuchár Peter Škriatok Janičina hovorí: „Ženy udržiavajú veci pohromade, vedia ich spájať, vďaka nim je všetko akési pohodovejšie.“ V kubisticko-sparťanskom svete stretnete ženy za barom, obsluhujúc v rajóne medzi zákazníkmi, a aj v kuchyni. Nazrite cez naše okienko, väčšinou si všimnete zastúpenie v pomere 1:2. Jedna žena a dvaja muži. V rajóne môže byť pomer obrátený, a toto je podľa nás dokonalá harmónia.

Ženy to celé spájajú

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

Dievčatá sú hneď „pri okienku“, na pozícii tzv. studenej kuchyne „Prijímame objednávky, rozdeľujeme úlohy a stanovujeme poradie. Jedlá k nám prichádzajú tesne pred dokončením a servírovaním a na nás je záverečná úprava, vyladenie toho, ako jedlo k zákazníkovi príde,“ hovorí Alžbeta (známa aj pod prezývkou Blška). Všetko je o detailoch a o komunikácii. Práca v kuchyni vie byť aj surová, ženy to celé zjemňujú a vnášajú do práce energiu priateľstva.

Výnimočné v odhodlaní a vytrvalosti

Alžbeta Blška prišla do kuchyne z rajóna, variť chcela od začiatku, len trochu trvalo, kým nám to došlo. Silvia (alebo aj Slivka) sa ozvala, keď sme hľadali posilu do kuchyne. Skúsenosti nemala žiadne, ale zabehla sa rýchlo: „Myslím, že to bola kombinácia nevedomosti a odvahy. Potrebovala som niečo robiť v prestávke medzi ročníkmi na vysokej škole a ostala som rok.“ Sparťaň a sparťanka so sklonmi ku kubizmu nemusia všetko vedieť, stačí, ak sú odhodlaní a vytrvalí.

„Človek musí byť optimista a túto prácu mať jednoducho rád,“ hovorí Silvia Slivka. „Keď stojíte 12 hodín na nohách, všetko (a niekedy aj nadávky) okolo vás sviští, objednávky sa striedajú jedna za druhou, pomôže vám len to, že viete, prečo to robíte, a že máte radi ľudí okolo seba.“ A či je rozdiel medzi mužmi a ženami v kuchyni? „Či ste muž alebo žena, hlavne musíte byť prispôsobivý a schopný zvládnuť to psychicky aj fyzicky. Pre slabé povahy tu nie je miesto,“ dodáva Alžbeta.

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

Je to o vzťahu

Žien kuchárok a šéfkuchárok nie je veľa, ale existujú a my každej jednej fandíme. V školských jedálňach to vždy boli tety kuchárky. Prečo? Myslíme si, že je to v prvom rade o vzťahu so zákazníkom, v tom sú ženy výborné. Možno aj preto je ich pomer v rajóne opačný. Ženy vedia veci dlhodobo udržiavať v chode, neúnavne venovať energiu tej istej činnosti a každý deň dávať do práce veľa lásky a radosti. Týmto pozdravujeme Zuzanu a Kristínu, dve Lucie, Elišku Máriu, Alžbetku, Olíviu a Mišku. Ak sa u nás cítite dobre, je to nepochybne aj vďaka nim!

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

U Kubistu

Jedlo nás baví.

Zuzana Galova

Written by

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store