Sme pankáčske bistro, škola pre ľudí, ktorí chcú pracovať v gastronómii

Zuzana Galova
Jan 23, 2017 · 3 min read

Podľahli ste niekedy romantickej predstave, že si otvoríte vlastnú reštauráciu, bistro alebo kaviareň? Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je zamestnať sa v gastro biznise a vidieť, ako veci fungujú .

Image for post
Image for post

Ak si chcete otvoriť reštauráciu, musíte byť blázon. Áno, priznávame, sme blázni. Šialenstvo je nutné vzhľadom na to, čo všetko musíte obetovať: je to brutálne drahé, krajne exponované a zvyčajne nasledujú roky otrockej driny a oddanosti, aby sa sen stal skutočnosťou. Žiaľ, mnohé z prevádzok v prvom roku skončia. Základným faktorom je, že ich majitelia neodhadnú svoje sily, podmienky, ani miesto, chýbajú im skúsenosti. Dokonca aj skúseným podnikateľom v gastronómii sa veľmi často stane, že im to nevyjde.

Najdôležitejší sú ľudia

Čo je teda esenciou dobrej reštaurácie? Lokalita, suroviny a dodávatelia sú určite dôležití, ale ešte dôležitejší sú ľudia. Predovšetkým tí, ktorí v nej pracujú, ich skúsenosti.

Sme pankáčske bistro a často vkladáme energiu do nových ľudí. Môže sa stať, že ak sa nový člen tímu zaúča, ujde niektorý z jeho krokov pozornosti skúsenejších kolegov a zákazník dostane jedlo, ktoré nezodpovedá jeho predstavám. Vtedy sa snažíme nájsť pre zákazníka kompenzáciu.

Nemáme vo zvyku zhadzovať ľudí na pracovisku, ak má byť niekto nepríjemne konfrontovaný, patrí to len jemu. Majiteľ, zamestnávateľ alebo aj šéfkuchár sa musia o svojich ľudí starať. Potom sa zamestnanec stará o podnik, o zákazníkov, záleží mu na tom, aby sa zlepšoval. U nás berieme ľudí ako parťákov, podporujeme ich v tom, čo je ich vášeň a v čom sú dobrí.

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

Zmena, ktorú sa učíte mať radi

Od začiatku sa snažíme prispôsobiť celý výberový proces pracovnej náplni konkrétneho človeka. Sme prísni v skúšobnej dobe. Prísnosťou myslíme úprimnosť k sebe i k záujemcom, ktorí chcú pre nás pracovať. Takí, ktorí si hľadajú iba zamestnanie, u nás väčšinou neuspejú.

V prípade, že chce niekto profesijne rásť, veľa možností v prevádzke, ako je tá naša, nemá. Kvôli tomu máme prirodzene aj väčší flow ľudí. Zvyčajne zostane len pár jedincov, skúsení odídu, ako keď vystrelíte šíp, ktorý ste formovali, alebo len jemne dobrúsili jeho hrot. A noví zasa prídu, človek tieto zmeny musí mať rád. Vidíme vždy tie zdesené tváre kamarátov: „Vy už zase niekoho hľadáte?!“ :)

Šéfkuchár je služobníkom reštaurácie. Slúži miestu, konceptu, zákazníkom, ľuďom, s ktorými pracuje. A zamestnanci sú jeho zrkadlom.

Ako pankáčske experimentálne bistro často zamestnávame ľudí, ktorí v kuchyni či za barom nikdy nepracovali, a to so sebou prináša veľmi veľa práce. Sme škola pre kuchárov alebo ľudí, ktorí tu chcú pracovať. Posledné, čo by sme chceli, je stresovať personál, že urobil chybu. Nevkladáme energiu do malých súkromných prehier našich ľudí, lebo vina je zlý vodca. Nepripúšťame ani ojedinelé domnelé faux-pas zo strany zákazníka, aby sa necítil trápne ale uvoľnene. Ak sme urobili chybu, tak si ju jednoducho priznáme, sme otvorení dialógu. Aj vďaka tomu sa u nás hostia cítia dobre, aj keď sa občas niečo nepodarí .

Image for post
Image for post
Foto: Valentína Nídelová

Tešíme sa na vás.

Vaši Kubisti.

U Kubistu

Zuzana Galova

Written by

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Zuzana Galova

Written by

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store