U.S. Embassy and Natalie Warne Promote Youth Activism in Albania

Image courtesy of Natalie Warne Facebook page.

During March 19- 22, the U.S. Embassy’s Public Affairs Office brought American activist and TED Talk speaker Natalie Warne to Albania to work with young leaders.

Nga data 19 deri më 22 mars, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës, solli në Shqipëri aktivisten amerikane Natalie Warne për të punuar me udhëheqësit e rinj.


Image courtesy of www.nataliewarne.com
Who is Natalie Warne? — Kush është Natalie Warne?
Natalie Warne është një aktiviste dhe pjesmarrëse në fjalimet TED, e cila në moshën 17 vjeçare vendosi të shtynte edukimin formal në shkëmbim të mundësisë për të punuar në organizatën për ndihmë humanitare Invisible Children (Fëmijët e Padukshëm). Ajo që nisi si një praktikë 5 mujore përfundoi me një fushatë ndërgjegjësimi për të drejtat ndërkombëtare të njeriut prodhuar nga Natalie dhe fituese e shumë çmimeve, që i mundësoi asaj një rol lobues në Washington dhe një fjalim TED mbi angazhimin e të rinjve në barazinë sociale i cili është ndjekur nga pothuajse një milion shikues.
Natalie Warne is an activist and TED speaker who at the age of 17, decided to postpone formal education for the opportunity to work for the humanitarian aid organization, Invisible Children. What began as a five-month internship resulted in Natalie producing award-winning international human rights awareness campaigns that landed her a lobbying role in DC and a TED talk on engaging youth in social justice that has been viewed nearly a million times.

Natalie in Albania — Natalie në Shqipëri

Natalie conducts the workshop ““Youth Activism — being young and making an impact” — Natalie drejton workshopin “Aktivizmi Rinor — të jesh i ri dhe të ndikosh”

Program një javor i Natalie përfshiu seminare, forume dhe diskutime mbi aktivizmin rinor me audienca të ndryshme rinore. Gjatë saj dy ditëve të para në Shqipëri, Natalie drejtoi workshopin “Aktivizmi Rinor — të jesh i ri dhe të ndikosh”, me tridhjetë e pesë aktivistë të rinj nga gjashtë bashki, si dhe anëtarë të Këshillit Rinor të Ambasadës.

Natalie’s week-long program included workshops, forums, and discussions on youth activism with different youth audiences. During her first two days in Albania, Natalie conducted the workshop ““Youth Activism — being young and making an impact” with thirty-five youth activists from six municipalities, as well as members of the Embassy Youth Council.

Natalie conducts the workshop ““Youth Activism — being young and making an impact” — Natalie drejton workshopin “Aktivizmi Rinor — të jesh i ri dhe të ndikosh”

Ajo gjithashtu pati një takim me aktivistë nga linja e këshillimit për burrat dhe djemtë mbi dhunën nga një partner intim, dhunën në familje, dhe bullizmin. Gjithashtu, Natalie dhe ish-pjesmarrës të programit YES diskutuan se si ata mund të sjellin ndryshim në komunitetin e tyre bazuar në përvojën e fituar në Shtetet e Bashkuara.

She also met with activists from the counseling line for men and boys on intimate partner violence, domestic violence, and bullying. Additionally, Natalie and YES (link to the YES program) alumni discussed how they can bring change to their community based on their experience in the United States.

Natalie and YES alumni — Natalie dhe ish nxënësit e programit YES
Natalie and YES alumni — Natalie dhe ish nxënësit e programit YES
Programi i saj vazhdoi me diskutime dhe shkëmbim idesh në një tryezë të rrumbullakët me liderë të rinj nga shoqëria civile, dhe punonjës të Shërbimit Kombëtar të Rinisë nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, mbi mënyrat konkrete të aktivizmit rinor dhe vullnetarizmit.
Her program continued with a roundtable discussion and exchange of ideas with young leaders from civil society and National Youth Service employees from the Ministry of Social Welfare and Youth, on concrete methods of youth activism and volunteerism.
During the roundtable discussion with young leaders from civil society and National Youth Service employees from the Ministry of Social Welfare and Youth
Gjatë takimit me liderë të rinj nga shoqëria civile dhe punonjës të Shërbimit Kombëtar të Rinisë nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Pika kulmore e programit ishte aktiviteti “Askush nuk është shumë i ri për të ndryshuar botën”, i cili pati protagonistë Natalie dhe katër folësit TED shqiptarë: Albi Zhulali, Pezana Rexha, Agron Shehaj dhe Suela Lala. Veprimtaria, e organizuar në Qendrën Rinore Tiranë, mblodhi së bashku më shumë se 150 të rinj.

The highlight of the program was the event “No One Is Too Young To Change The World”, which featured Natalie and four TED Albanian speakers, including Albi Zhulali, Pezana Rexha, Agron Shehaj and Suela Lala. The event, organized at Tirana Youth Center, brought together more than 150 young people.

Natalie Warne during her TEDx Albania Talk — NAtalie gjatë fjalimit për TEDx Albania
Ju mund ta ndiqni të plotë fjalimin e Natalie Warne në faqen zyrtare të TEDx Tirana Official, duke klikuar këtu.
You can watch Natalie Warne’s full talk for TEDx Tirana Official, by clicking here.

Natalie vizitoi Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu” dhe Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, ku ajo mbajti tre forume me rreth njëqind studentë dhe profesorë dhe diskutoi mbi angazhimin dhe lidershipin rinor.

Natalie visited “Aleksander Moisiu” University of Durres and the Faculty of Social Sciences of Tirana University, where she held three forums with approximately one hundred students and professors and discussed youth engagement and leadership.

During the taping of Opinion show interview — Gjatë regjistrimit të intervistës për emisionin Opinion

Natalie u takua edhe me studentët e gazetarisë që janë pjesë e projektit “Laboratori i Gazetarisë Investigative”, mbështetur nga Zyra e “Alumni” e Departamentit të Shtetit. Studentët i shpjeguan disa prej çështjeve me të cilat përballen të rinjtë në Shqipëri, si dhe bënë një intervistë të shkurtër me të për faqen e tyre web www.pse2017.com. Natalie gjithashtu dha një intervistë për emisionin Opinion që do të shfaqet në TV Klan, ku tregoi për historinë e saj të aktivizmit, dhe rëndësinë e angazhimit të të rinjve për drejtësi sociale.

Natalie met also with the journalism students that are part of the “Investigative Journalism Lab” project, supported by the State Department’s Office of Alumni Affairs. The students explained some of the issues that young people in Albania face and did a short interview with her for their website www.pse2017.com. Natalie was also interviewed for Opinion show that will be aired on TV Klan, where she shared her story of activism and the importance of youth engagement for social justice.

During the taping of Opinion show interview — Gjatë regjistrimit të intervistës për emisionin Opinion